Санхүүжилт ба хэрэгжүүлэлт

НҮБХХ-ийн хөтөлбөрүүдэд хувь нэмэр оруулдаг доноруудын тоо болон төрөлжилт нь үндэсний засгийн газар төдийгүй олон улсын болон орон нутгийн нийгэмлэгүүд тогтвортой хөгжлийн төлөөх сайн түнш хэмээх бидний үүрэгт бүрэн итгэдэг гэдгийг баталж байна. 

Доорх графикуудаар манай санхүүжилт хаанаас ирж, хэрхэн зарцуулагддагийг харуулав. Энэхүү мэдээллийг хуваалцах нь НҮБХХ-ийн санхүүжүүлэгч, түншүүд, төслийн оролцогчид болон олон нийтэд ил тод, эгэх хариуцлагатай байх хүчин зүтгэлийн нэг хэсэг юм. 

Бидний санхүүжилтийн илүү олон үзүүлэлтийг үзэх бол дараах холбоосоор зочилно уу: open.undp.org.