Бизнесийн үйл ажиллагааны хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөлөл суурь судалгааны тайлан 2022

Бизнесийн үйл ажиллагааны хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөлөл суурь судалгааны тайлан

pdf (1MB)

Download

Бизнесийн үйл ажиллагааны хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөлөл суурь судалгааны тайлан 2022

June 5, 2023

Энэхүү суурь судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газраас НҮБ-ын “Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд”-ыг хэрэгжүүлэх Үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад ААН, байгууллагын үйл ажиллагаанаас үүдсэн хүний эрхийн сөрөг нөлөөлөл, зөрчил, үүнд нөлөөлж буй гадаад дотоод хүчин зүйлс, тэдгээрийг шийдвэрлэж байгаа арга хэрэгсэл, учирч буй саад бэрхшээл, нөхцөл байдлыг тодорхойлж, дүгнэлт гаргах, цаашид ААН-үүд үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг хүндэтгэж ажиллах, сөрөг нөлөөлөл, зөрчил бий болгохгүйн тулд хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Document Type
Regions and Countries