საზოგადოების დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ პოლიტიკასა და ბიზნესში. 2013

საზოგადოების დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ პოლიტიკასა და ბიზნესში. 2013

25 November 2013

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის საქართველოს საზოგადოების დამოკიდებულებას ზოგადად გენდერული თანასწორობის, კერძოდ კი პოლიტიკასა და ბიზნესში ქალთა მონაწილეობის მიმართ. 

კვლევის დასკვნები ეყრდნობა საქართველოს მაშტაბით ჩატარებული გამოკითხვის - 1760 ინტერვიუს მონაცემებს და კახეთისა და სამეგრელოს რეგიონებში ჩატარებული 16 ფოკუს ჯგუფის შედეგებს. 

კვლევა ჩატარდა 2013 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაკვეთითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით, კვლევითი კომპანიის ACT მიერ.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals