ყველაფერი ოზონის შრის დაცვის შესახებ

Georgian

pdf (1MB)

Download

ყველაფერი ოზონის შრის დაცვის შესახებ

20 December 2021

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს საინფორმაციო ბროშურას ოზონის შრისა და მისი დაცვის შესახებ, რომელიც ოთხ ძირითად თემას მოიცავს:

  • რატომ არის მნიშვნელოვანი ოზონის შრე.
  • ოზონდამშლელი ნივთიერებები და მათი გამოყენება.
  • რას არეგულირებს საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობა ოზონდამშლელი ნივთიერებების მიმართულებით.
  • ოზონდამშლელი ნივთიერებების უსაფრთხო ალტერნატივები და ენერგოეფექტურობა.

პუბლიკაცია მომზადებულია ორგანიზაციის Georgia’s Environmental Outlook (GEO) მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და მონრეალის ოქმის მრავალმხრივი ფონდის ხელშეწყობით.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals