კონვენცია სახელმწიფოებსა და სხვა სახელმწიფოთა მოქალაქეებს შორის საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის შესახებ

Georgian

pdf (1MB)

Download

კონვენცია სახელმწიფოებსა და სხვა სახელმწიფოთა მოქალაქეებს შორის საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის შესახებ

4 August 2020

წინამდებარე კონვენცია წარმოადგენს საინვესტიციო დავებზე საერთაშორისო საარბიტრაჟო განხილვის ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტს, რომელიც ვრცელდება წევრ სახელმწიფოებსა და უცხო ქვეყნის ინვესტორს შორის წარმოშობილ დავებზე.

კონვენციის ტექსტის ქართული თარგმანი მომზადდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესების საზოგადოების მიერ, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.