კლიმატის ცვლილებასთან ზემო სვანეთის ადაპტაციის სტრატეგია. 2014

კლიმატის ცვლილებასთან ზემო სვანეთის ადაპტაციის სტრატეგია. 2014

12 January 2016

ანგარიში შედგენილია კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების მომზადების პროცესში. ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობდა სპეციალისტების დიდი ჯგუფი, რომლებიც წარმოადგენენ: ადგილობრივ ექსპერტებს და გადაწყვეტილების მიმღებებს მესტიის მუნიციპალიტეტიდან; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტს, და სხვა აკადემიურ ინსტიტუტებს; დამოუკიდებელ ექსპერტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

Document Type
Regions and Countries