ინერტული ნარჩენების მდგრადი მართვა საქართველოში

ინერტული ნარჩენების მდგრადი მართვა საქართველოში

16 December 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს თემატური მოკვლევის ანგარიშს, რომელიც ეყრდნობა ინერტული ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და პრაქტიკის ანალიზს, და შესაბამისი სტრუქტურების მუშაობის შეფასებას.

თემატური მოკვლევის ფარგლებში, კონკრეტულ ფაქტებზე, კვლევებსა და მიგნე­ბებზე დაფუძნებული მოსაზრებები წარმოადგინეს სამთავრობო და არასამთა­ვრობო სექტორისა და სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლებმა, დარგის ექსპე­რტებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.

პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მხარდაჭერით.