შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ორიენტირებული ადგილობრივი ბიუჯეტირების გზამკვლევი. 2022

Disability Inclusion

Local Budgeting for Disability Inclusion. 2022 (Georgian)

pdf (1MB)

Download

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ორიენტირებული ადგილობრივი ბიუჯეტირების გზამკვლევი. 2022

21 December 2022

წინამდებარე გზამკვლევი ეხმარება მუნიციპალურ სამსახურებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების დანერგვაში საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად.

გზამკვლევის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ თბილისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების მერიების საფინანსო და სხვა სამსახურები. შესაბამისად, რეალური თუ ჰიპოთეტური მაგალითები მოყვანილია აღნიშნული ორი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პრაქტიკიდან.

გზამკვლევი შექმნილია შშმ პირთა და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების არსებითი მონაწილეობით, ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამისა და მდგრადი განვითარების მიზნების ერთობლივი ფონდის მხარდაჭერით.