ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

Georgian

pdf (1MB)

Download

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

27 December 2021

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს საინფორმაციო ბროშურას, რომელშიც აღწერილია საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის კუთხით არსებული მდგომარეობა, ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყაროები და დამაბინძურებლები, და  მთავრობის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პოლიტიკა ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. პუბლიკაცია ასევე მოცემულია რჩევები და რეკომენდაციები ჰაერის დაბინძურების შემცირებისა და დაბინძურებული ჰაერისგან თავის დასაცავად.

პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.