აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია. 2013

აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია. 2013

14 October 2015

აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების შემადგენელი ნაწილია.

დოკუმენტი შეისწავლის კლიმატის ცვლილების ზეგავლენას აჭარის ეკონომიკასა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე. მასში შეფასებულია კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების სავარაუდო გავლენა- პროგნოზი ეყრდნობა მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში დამუშავებულ მოდელებს.

საქართველო არის გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მონაწილე, და შესაბამისად, ვალდებულია მოამზადოს ეროვნული შეტყობინება - დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ქვეყნის მდგომარეობის, სასათბურე გაზების გამოფრქვევის, კლიმატის ცვლილების შესაძლო ზეგავლენის, შერბილებისა და ადაპტაციის შესახებ.

Document Type
Regions and Countries