Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast

SDG2BiH projekat

BiH je 2015. godine potpisala globalnu Agendu 2030 i obavezala se na implementaciju 17 Ciljeva održivog razvoja (SDG). Godine 2018., vlade na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta BiH pokrenule su proces pripreme mape puta i pristupa lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja. Kao rezultat toga, Okvir za realizaciju SDG-ova u BiH je naknadno osmišljen i usvojen početkom 2021. godine. Osim toga, Vijeće ministara BiH je uspostavilo Vijeće za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH (Vijeće) koje ima mandat za ukupnu koordinaciju i praćenje implementacije Agende 2030 u zemlji.

Okvir za realizaciju SDG-ova služi kao zajednička razvojna agenda u BiH, pružajući opću viziju za sve nivoe vlasti u zemlji, zajedno sa ključnim razvojnim putevima i ciljevima do 2030. godine, koji će biti uključeni u strateške dokumente na svim nivoima vlasti. Putevi razvoja i odgovarajući akceleratori i pokretači razvoja trebali bi doprinijeti prosperitetnijem društvu i budućnosti u kojoj niko neće biti isključen i gdje su ljudi, prosperitet, mir, partnerstva i briga za planetu u središtu bolje i zajedničke budućnosti.

Okvir za realizaciju SDG-ova u BiH prepoznaje činjenicu da se domaće javne finansije moraju efikasno koristiti za rješavanje najhitnijih razvojnih prioriteta.

Ciljevi SDG2BiH

Program ima za cilj pružiti podršku vlastima BiH u njihovim naporima i napretku u ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja kako su definirani u Okviru za realizaciju SDG-ova. 

Ovo će se ostvarivati kroz dvije, međusobno povezane komponente koje će biti implementirane na svim nivoima vlasti u BiH, a koje se odnose na: planiranje, implementaciju, praćenje i izvještavanje (na nivou države, entiteta i Brčko distrikta); te aktivno učešće i doprinos kantonalnih i lokalnih vlasti implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova.

Program se nadovezuje na postignuća projekta “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora” (2017-2021) koji je odigrao ključnu ulogu u pokretanju implementacije Agende 2030 u BiH. Program je finansiran od strane Švedske, a implementiran od strane UNDP-a pod vodstvom Ureda rezidentnog koordinatora UN-a (UN RCO) i u saradnji sa Međunarodnim dječjim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Populacijskim fondom Ujedinjenih naroda (UNFPA).

Program SDG2BiH implementira UNDP u BiH, u partnerstvu sa UN Women i UNICEF-om uz snažnu koordinaciju sa rezidentnom koordinatoricom UN-a u BiH.

Rezultati programa

Opšti cilj Programa je doprinijeti ubrzanom postizanju SDG-ova u BiH kroz podršku vladinim sistemima i angažmanu privatnog sektora u pravcu zelenog i inkluzivnog rasta. Stoga se očekuje da će Program podržati vlasti u BiH u njihovim naporima i napretku u ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja kako su definirani u Okviru za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH. Program predviđa dva međusobno povezana rezultata:

 • Rezultat 1: Vlasti na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH djelotvorno rade na planiranju, implementaciji, praćenju i izvještavanju o ostvarivanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH i jačaju razvojna partnerstva. 
 • Rezultat 2: Kantoni i jedinice lokalne samouprave aktivno doprinose ostvarivanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.
   

Očekivani ključni rezultati

 

Vođen ukupnim programskim ciljem i ishodima, Program predviđa sljedeće ključne rezultate:

Upravljačko tijelo SDG-a i institucionalni partneri na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta opremljeni su znanjem, kapacitetima i alatima za sinhronizirano i efikasno planiranje, finansiranje, praćenje i izvještavanje o implementaciji Okvira SDG-a u BiH.

Instrumenti javnog finansiranja na entitetskom i/ili kantonalnom nivou održivo jačaju postizanje SDG-a u odabranim prioritetnim oblastima, uključujući partnerstvo sa privatnim sektorom.

Unapređenje angažmana privatnog sektora i drugih dionika u održivom razvoju.

Poboljšane sposobnosti lokalnih samouprava da planiraju, finansiraju, implementiraju, prate i izvještavaju o svojim postignućima u cilju održivog razvoja.

Unaprijeđene su sposobnosti kantona za planiranje, finansiranje, implementaciju, praćenje i izvještavanje o njihovim postignućima u cilju održivog razvoja.

Status:

U toku

Datum početka:

1. april 2022.

Očekivani datum završetka:

31. mart 2025.

Područje fokusa:

Dobra uprava

Vrijednost programa i donatori

Ukupna vrijednost Programa je 5.154.904,36 USD, a finansira:

 • Švedska, 4.529.038,44 USD
 • UNDP, 583.865,91 USD
 • UNICEF, 42.000,00 USD

Partneri:

 • Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
 • Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 • Vlada Republike Srpske
   

Impact

START DATE

April 2022

END DATE

March 2025

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,824,623

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$200,430

2023$937,819

Full Project information