Projekat općinskog okolišnog upravljanja

MEG 2 projekat

Jedinice lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u afirmiranju i daljoj primjeni efektivnije, efikasnije i inkluzivne lokalne uprave na osnovu pristupa fokusiranog na rezultate. MEG 2 projekat je osmišljen kao strateška intervencija vezana za jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u jedinstvenoj poziciji da se bave sistemskim poboljšanjem sistema lokalne uprave koristeći pristup fokusiran na rezultate kao svoj glavni alat.

Opći cilj MEG 2 projekta

je davanje doprinosa demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini i pravednije, efektivnije i efikasnije javne usluge za građane, a posebno usluge vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.

 

Projekat se oslanja na i ima za cilj prenošenje pozitivnih iskustava i modela i u oblasti lokalne uprave i u oblasti usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u cilju promjene politika i sistema. MEG 2 je strateški pozicioniran kako bi dopunio i proširio sveobuhvatne napore vlasti i predstavnika međunarodne zajednice (Svjetske banke, Evropske unije, Evropske investicijske banke, zajedno sa Vladom Švicarske i Vladom Švedske) na reformi i modernizaciji usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u Bosni i Hercegovini. Ova intervencija je sastavni dio šireg niza reformskih i investicijskih intervencija u Bosni i Hercegovini koje se zasnivaju na Zajedničkoj viziji za provedbu reforme usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u Bosni i Hercegovini za period 2021-2028. .

Time se stvaraju preduslovi za privlačenje infrastrukturnih investicija velikog obima na lokalnom nivou na osnovu poboljšanog okvira politika i regulatornog okvira, kao i sposobnosti jedinica lokalne samouprave da upravljaju investicijama u oblasti infrastrukture vodosnabdijevanja i otpadnih voda na održiv i efektivan način.

Šta će MEG 2 uraditi da doprinose poboljšanju pružanja javnih usluga, vodnih usluga i regulatornog okruženja?

Oslanjajući se na empirijska iskustva i lekcije naučene na osnovu primjene PMS mehanizma u 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave tokom prve faze, projekat je osmislio i razvio alat za praćenje učinka uprave koji je prvi ove vrste u zemlji, a koji sadrži niz referentnih standarda upravljanja i zasniva se na zajedničkim vrijednostima i principima. Mjerenje se vrši na osnovu mjerljivih indikatora učinka koji omogućavaju harmoniziranu i standardiziranu evaluaciju rada jedinica lokalnih uprava u najvažnijim oblastima upravljanja.

Zajedno sa 30 partnerskih jedinica lokalne samouprave, privatnim sektorom te relevantnim kantonalnim, entitetskim i državnim institucijama, MEG 2 projekat će omogućiti konsultacije u cijeloj zemlji kao dio napora za postizanje sporazuma u vezi sa konačnom verzijom alata za praćenje učinka uprave. Nakon što se jedinice lokalne samouprave slože u vezi ovog dokumenta, uz podršku saveza općina/opština i gradova, te eventualno usvajanje od strane nadležnih entitetskih ministarstava, ovaj alat će postati referentni poredbeni instrument za samostalni napredak koji će biti formaliziran lokalnim zakonodavnim okvirima.

Fokus će, također, biti na uslugama vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, kao i okruženju komplementarnih politika koje će potaknuti  bolje pružanje usluga na lokalnom nivou i bolji učinak jedinica lokalne samouprave i vodovodnih poduzeća. Napori u okviru ovog rezultata imaju za cilj dati doprinos ''Zajedničkoj viziji za provedbu reforme usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u Bosni i Hercegovini'', što će predstavljati zajedničku platformu za koordiniranu reformu u ovom sektoru.

MEG 2 projekat će osigurati promociju i podizanje svijesti na lokalnom nivou, kao i formalno obavezivanje jedinica lokalne samouprave na primjenu standarda alata za praćenje učinka uprave i provesti polaznu evaluaciju i određivanje ciljeva. Ovi inicijalni napori će se zasnivati na uspješnim iskustvima MEG 1 projekta i dovesti do uspješnog uvođenja sistema upravljanja učinkom u jedinicama lokalne samouprave.

Očekivani rezultati MEG 2 projekta

U okviru realizacije MEG 2 projekta, očekuju se sljedeći rezultati:

  • Ishod 1: Državne, entitetske i kantonalne vlasti su uspostavile povoljnije politike i regulatorno okruženje kojim se afirmira lokalna uprava fokusirana na rezultate i poboljšavaju usluge vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.

MEG 2 projekat će facilitirati sveobuhvatan i inkluzivan dijalog o politikama  vezano za dvije glavne ulazne stavke: i) politika lokalne uprave, strateški i finansijski okvir, kao i ii) okvir politika, regulatorni i institucijski okvir za usluge vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama. Sposobnost različitih institucijskih interesnih strana u vodnom sektoru i regulatorni okvir za usluge vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama će biti poboljšani, uz postojanje funkcionalnih koordinacijskih mehanizama za koordinaciju između različitih nivoa vlasti u cilju rasprave i predlaganja reformskih aktivnosti u sektoru, u skladu sa direktivama EU i domaćim obavezama.

  •  Ishod 2: Jedinice lokalne samouprave su poboljšale svoj učinak, odgovornije su, inkluzivnije i u većoj mjeri rodno osjetljive, te pružaju visokokvalitetne usluge, posebno u vodnom sektoru.

U okviru Ishoda 2 koji se odnosi na dalju izgradnju na osnovu dokazanih iskustava prve faze  MEG  projekta i upotrebu vizije i standarda alata za praćenje učinka uprave, projekat će podržati uspostavljanje sistema upravljanja rezultatima u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave će unaprijediti svoje sposobnosti upravljanja razvojem u skladu sa standardima učinka iz GLG okvira. Napori jedinica lokalne samouprave za poboljšanje lokalne demokratije i lokalnih usluga će biti ubrzani upotrebom tehnologije i digitalnih rješenja. To će konkretno značiti da će pomoć MEG 2 projekta dovesti do u većoj mjeri demokratskih, rodno osjetljivih, transparentnih, efektivnih i efikasnih jedinica lokalne samouprave fokusiranih na ljude, uz istovremeno poboljšanje inkluzivnog pružanja javnih usluga – posebno u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, kao i osnaživanje i poticanje građanki i građana da se aktivnije uključe u donošenje odluka i pitanja na lokalnom nivou. 

  • Ishod 3: Građani, uključujući najranjivije kategorije, imaju koristi od poboljšanih usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama koje se pružaju na efikasniji, odgovorniji i održiviji način.

MEG 2 projekat će koristiti uspješne pristupe upravljanja vodovodnim poduzećima u cilju jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave za efektivnije planiranje, upravljanje i provedbu usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama na lokalnom nivou. Sastavni dio ove podrške su poboljšani regulatorni okviri za usluge vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u gradskim i ruralnim područjima jedinica lokalne samouprave. Podrška će biti pružena u kombinaciji  sa afirmacijom lokalnih regulatornih okvira koji omogućavaju operativnu autonomiju, zakonodavni nadzor fokusiran na učinak, optimizaciju organizacijskih struktura i zapošljavanja i uvođenje održive politike određivanja cijena vode.

Geografsko područje

Bosna i Hercegovina, opštine/općine i gradovi: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Busovača, Čapljina, Čelinac, Čitluk, Doboj Istok, Gacko, Gračanica, Gradiška, Ilijaš, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Ljubuški, Mostar, Mrkonjić Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Sanski Most, Široki Brijeg, Srbac, Tešanj, Teslić, Tomislavgrad, Trebinje i Žepče.

Donatori

Vlada Švicarske, Evropska Unija, Švedska, Vlada Češke Republike i lokalne uprave

Područje djelovanja

Dobra uprava