Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng

Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng

14 February, 2023

Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Lộ trình được thực hiện đến năm 2030 gắn với thời kỳ kế hoạch hành động quốc gia 10 năm: Tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực; triển khai, chuẩn bị tiền đề để triển khai các dự án, mô hình thí điểm trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn ưu tiên nhằm nhân rộng, lan tỏa tích cực đến toàn bộ nền kinh tế.

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã được phê duyệt, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Lộ trình này sẽ giúp thành phố Đà Nẵng đạt đến 05 mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế tuần hoàn đến năm 2030.

1. Môi trường

  • Giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước

  • Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các linh kiện, cấu kiện

  • Hạn chế chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

2. Quản lý nhà nước

  • Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về kinh tế tuần hoàn

3. Kinh tế và doanh nghiệp

  • Cải thiện năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp và của nền kinh tế

4. Cơ sở hạ tầng và công nghệ

  • Phát triển kinh tế tuần hoàn trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi số

5. Xã hội

  • Tạo thêm việc làm xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống