Hội thảo tổng kết dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”

25 November, 2020

Photo: Le Minh

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020 - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” nhằm phổ biến và nhân rộng các kết quả đạt được của dự án.

Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 - 2020 với mục tiêu thành lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới và tăng cường năng lực để quản lý hiệu quả các khu bảo tồn nhằm giảm thiểu các nguy cơ hiện có và đang phát sinh từ các sinh cảnh liên kết. Dự án do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) chủ trì, phối hợp với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường và được triển khai tại hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế. Qua 05 năm triển khai, Dự án đã đạt được các kết quả đầu ra chính theo mục tiêu đặt ra, bao gồm: (i) thành lập 02 khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước (khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế); (ii) xây dựng và ban hành chính sách, về quản lý và bảo tồn đất ngập nước (Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước được ban hành thay thế Nghị định số 109/2003/NĐ-CP; Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT và Quyết định số 1093/QĐ-TCMT ngày 22/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định hệ thống phân loại đất ngập nước); (iii) hỗ trợ lồng ghép quản lý và bảo tồn đất ngập nước vào các quy hoạch, kế hoạch chính của hai tỉnh; (iv) triển khai các giải pháp sinh kế cho cộng đồng tại Thái Bình và Thừa Thiên Huế và (v) tăng cường nhận thức và năng lực trong quản lý bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước ở cấp trung ương và địa phương.

Quá trình thành lập hai khu bảo tồn mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế, sự đồng thuận của người dân địa phương, hai khu bảo tồn đất ngập nước đã được thành lập tại hai tỉnh là minh chứng cho thấy sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường(TS. Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết).

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế là những khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước đầu tiên được thành lập theo quy định của Luật Đa dạng sinh học 2008. Việc ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và các văn bản hướng dẫn thực thi Nghị định này đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý đất ngập nước của Việt Nam, tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước trước các áp lực phát triển và tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên toàn cầu.

Bà Sitara Syed, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh “Khi dự án này kết thúc, động lực cho việc bảo vệ và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước cần được tiếp tục và tất cả các bên liên quan cần tăng cường hợp tác với nhau. Chúng tôi tin tưởng sự lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc huy động các nguồn lực tài chính từ khu vực nhà nước và tư nhân để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc bảo vệ và quản lý hiệu quả các vùng đất ngập nước.”

Tham dự Hội thảo có khoảng hơn 70 đại biểu đến từ đại diện các đơn vị của Bộ TN&MT; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; đại diện các cơ quan chuyên môn tại hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế (các Sở: TN&MT, NN&PTNT; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình; Ban Điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế); các tổ chức quốc tế, chuyên gia, trường đại học và các viện nghiên cứu.

Thông tin về Hội thảo tổng kết dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” được được cập nhật tại trang tin điện tử của Bộ TN&MT theo địa chỉ: http://www.monre.gov.vn/ và UNDP Việt Nam /sites/g/files/zskgke326/files/migration/vn/www.vn.undp.org.

Các sản phẩm của dự án được cập nhật tại trang tin điện tử của Dự án tại địa chỉ http://wetland.org.vn/ và trang tin điện tử của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tại địa chỉ: http://isponre.gov.vn/ .

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Chị Phan Hương Giang,
Cán bộ báo chí và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Môi trường
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc,
Điện thoại: 0948466688,
Email: phan.huong.giang@undp.org

Chị Đặng Thị Phương Hà
Dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết,
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE),
Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Điện thoại: 024. 37931627 (máy lẻ: 113)
E-mail: dtpha@isponre.gov.vn.