İlgi Alanımız

İklim Değişikliği ve Çevre

Özet

UNDP, Türkiye’nin sorunlara çözüm bulmasına, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ulusal ve bölgesel politika ve planlara entegre etmesine destek olmak amacıyla devlet kurumları, belediyeler, özel sektör ortakları ve STK’lar ile yakın işbirliği yapıyor. 

UNDP Türkiye bir yandan çevre, iklim değişikliği ve enerji verimliliğinin sektörel politikalarda anaakımlaştırılması, diğer yandan da kurumsal ve politika kapasitelerinin güçlendirilmesini destekliyor. UNDP Türkiye, tüm çalışmalarda, insan hakları ve  toplumsal cinsiyet bakış açısına özen gösteriyor, iklim adaleti yaklaşımını gözetiyor.

 

Daha Fazlası

İklim değişikliği, hava ve su kirliliği, toprak erozyonu, arazi ve orman bozulması, biyo-çeşitliliik kaybı tüm dünyanın ilgi alanlarıdır. Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, anılan çevre sorunları, sürdürülebilir kalkınma çabalarını aksatıyor.

İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü, çevre konularında tüm paydaşların seslerinin duyulmasını, katılmasını, ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi ve paylaşılmasını hedefliyor. Biyo-çeşitlilik, orman yönetimi ve kimyasal atıkların önlenmesi alanında çevrenin bozulmasını “önleme ve mücadele kapasitesi”ni güçlendirmeye odaklanıyor.

UNDP, tüm sektörlerde ve girişimlerde farklı toplumsal cinsiyet etkilerini dikkate alarak, hem toplumun direncini artırmak hem de risk odaklı entegre afet yönetimi sistemleri ve araçlarını güçlendirmek amacıyla iklim değişikliği uyum ve azaltım eylemleri uyguluyor.

İklim Değişikliği ve Çevre kapsamında çalışmalarımız iki koldan yürütülüyor:

  • Doğal kaynak yönetimi
  • İklim değişikliği ve afetlere dirençlilik