Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwanynyň institusional potensialyny ýokarlandyrmakda ýardam etmek

Taslamanyň maksatlary

BMGÖM bilen Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwany bilen “Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwanynyň institusional potensialyny ýokarlandyrmakda ýardam etmek” taslamasy Pariž ýörelgelerine we Aziýa-Ýuwaş umman forumy (APF) tarapyndan hödürlenen maslahatlaryna laýyklykda Adalatçynyň diwanynyň mümkinçiliklerini güýçlendirmeklige gönükdirilendir. 

Taslamanyň çäginde Milli hukuk goraýan edaralarynyň Global Alýansynda (GANHRI)[1] akkreditasiýa almak we GANHRI-niň Kiçi komiteti bilen geljekki söhbetdeşliklere taýýarlyk görmek üçin Adalatçynyň diwany bilen ulgamlaýyn özara hereketleri dowam ediler.

Şeýle hem taslama tarapyndan  Adalatçynyň diwany bilen raýat jemgyýetiniň arasyndaky özara hereketlerini pugtalandyrmak, iş kesilnleri, esasanam zenan  iş kesilenler babatynda gynamalaryň we beýleki rehimsiz çemeleşmegiň başga görnüşleriniň öňüni almak boýunça milli öňüni alyş guraly barada (MÖG) Pudagara toparynyň agzalary üçin halkara bilermeniň çekilmegi bilen ara alyp maslahatlaşmak boýunça bilelikdäki iş göz öňünde tutulan.


[1]Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2020-nji ýylyň jemi boýunça MAGLUMATY (tdh.gov.tm)