6 av 7 människor världen över känner sig osäkra och otrygga

8 February 2022

 

 


New York, 8 februari 2022 – Global utveckling leder inte automatiskt till att människor känner sig säkrare, enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) om mänsklig säkerhet.

Rapporten, New Threats to Human Security in the Anthropocene, visar att människors känsla av säkerhet och trygghet är låg i nästan alla länder, inklusive de rikaste länderna, trots lång tid av framgångsrik utveckling på många områden. De som åtnjuter några av de högsta nivåerna av god hälsa, välstånd och utbildning upplever en större oro idag än för 10 år sedan.

För att hantera denna felkoppling mellan utveckling och upplevd säkerhet efterlyser rapporten större solidaritet över gränserna och ett nytt förhållningssätt till utveckling; ett som möjliggör för människor att leva fria från nöd, rädsla, oro och ovärdighet.

”Trots att välståndet globalt är högre än någonsin tidigare känner en majoritet av människor oro inför framtiden och dessa känslor har sannolikt förvärrats av pandemin”, säger Achim Steiner, chef för UNDP. ”I vår strävan efter ohämmad ekonomisk tillväxt fortsätter vi att förstöra vår planet samtidigt som ojämlikheterna ökar, både inom och mellan länder. Det är dags att uppmärksamma tecknen som visar på samhällen under enorm stress och omdefiniera vad framsteg faktiskt innebär. Vi behöver en utvecklingsmodell (anpassad för ändamålet, en) som värnar vår planet och skapar nya hållbara möjligheter för alla."

Behovet av att agera har aldrig varit tydligare, eftersom nya data också visar att den globala medellivslängden sjunkit för andra året i rad på grund av COVID-19 och den globala mänskliga utvecklingen är på nedgång. Dessutom kommer klimatförändringarna sannolikt att bli en ledande dödsorsak runt om i världen. Även med en måttlig minskning av utsläppen kan cirka 40 miljoner människor komma att dö på grund av temperaturförändringar före sekelskiftet.

Rapporten undersöker ett kluster av hot som har blivit mer framträdande de senaste åren, inklusive de från digital teknik, ojämlikheter, konflikter och sjukvårdssystemens förmåga att hantera nya utmaningar som COVID-19-pandemin.

För att ta itu med dessa hot krävs bland annat att man adresserar mänsklig säkerhet, miljöhänsyn och mänsklig utveckling gemensamt i stället för att adressera dessa isolerat från varandra. Detta betyder att lösningar av ett problem inte ska förvärra andra.   

"En nyckelfaktor som lyfts fram i rapporten är att bygga en större känsla av global solidaritet baserat på idén om gemensam säkerhet. Gemensam säkerhet erkänner att ett samhälle endast kan vara säkert om angränsande samhällen också är det. Detta ser vi tydligt med den nuvarande pandemin till exempel där nationer är i stort sett maktlösa i försöken att förhindra att nya mutationer av Coronaviruset passerar landsgränser”, säger Asako Okai, chef för UNDP:s krisarbete.

Några av resultaten från rapporten visar bland annat att:

  • Klimatförändringar kommer troligen bli en ledande dödsorsak världen över. Även med måttliga utsläppsminskningar kan cirka 40 miljoner människor dö på grund av temperaturförändringar innan sekelskiftet. 
     
  • Ungefär 1,2 miljarder människor lever i konfliktdrabbade områden, nära hälften av dessa (560 miljoner) lever i länder som vanligtvis inte brukar anses sköra, vilket indikerar att traditionella idéer om vilka länder som anses mest sårbara för konflikter måste ses över.
     
  • Trots en historiskt hög global BNP och trots tillgång till COVID-19-vaccin i många länder, minskade den globala medellivslängden för andra året i rad 2021. Medellivslängden minskade med i snitt 1,5 år jämfört med innan pandemin.

Begreppet mänsklig säkerhet, som först introducerades i UNDP:s Human Development Report 1994, avviker radikalt från den mer traditionella synen på säkerhet som bygger på territoriell säkerhet. Mänsklig säkerhet betonar i stället vikten av människors grundläggande behov, värdighet, säkerhet och trygghet.  

Ta del av rapporten här.

Om FN:s utvecklingsprogram: UNDP (United Nations Development Programme) är den ledande FN organisationen i arbetet mot fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Vi arbetar i 170 av världens länder för att stötta länder att bygga integrerade och hållbara lösningar för människor och planet. Läs mer på UNDP.org och globalamålen.se. 

För mer information, vänligen kontakta Carolina Given-Sjölander, pressansvarig: carolina.given.sjolander@undp.org  +46 707 60 20 77.