Vårt fokus

Demokratisk samhällsstyrning
och fredsbyggande

Fred. Rättvisa. Inkludering.

Globala målen för hållbar utveckling introducerar för första gången, genom mål 16, en universell överenskommelse i syfte att nå ett fredligt, rättvist och inkluderande samhälle. UNDP ser mål 16 som ett mål av stor vikt, inte bara i sig självt utan också för att det bidrar till genomförandet av de andra målen i Agenda 2030. I vårt arbete bidrar vi till fredliga lösningar av konflikter, konfliktförebyggande insatser, jämlika rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter. Vi stärker regeringar genom stöd till viktiga samhällsinstitutioner och hjälper länder att minska korruption och främja ett inkluderande samhälle där ingen människa lämnas utanför.

UNDP stöttar länder i syfte att genomföra konstitutionella reformer, organisera demokratiska val, stärka parlament och möjliggöra ett öppet klimat för engagemang från det civila samhället. Vi hjälper till att stärka institutioners och aktörers kapacitet att erbjuda offentliga tjänster i olika kontexter samt i krisdrabbade områden. På platser som tidigare drabbats av kriser fokuserar vi på att återupprätta regeringars kärnfunktioner och möjligheter att erbjuda samhällsfunktioner och sociala tjänster. Vårt mål är att skapa ett klimat där människor har möjlighet att göra sina röster hörda – med särskilt fokus på kvinnor, unga, ursprungsbefolkningar, människor med funktionsvariationer och det civila samhället i stort.

Läs mer på www.undp.org