Јавен повик за општини за учество во проектот „Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“

June 21, 2022

 

Проектот „Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“ е финансиран од Швајцарската амбасада и од Министерството за локална самоуправа, а го спроведува и кофинансира Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP). Други партнери во спроведувањето на проектот се и Министерството за финансии, Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), Здружението на финансиски работници (ЗФР), UN Women, NALAS, организации од граѓанскиот сектор, како и единиците на локална самоуправа во Северна Македонија.

Главната цел на проектот е унапредување на поддршката за развојот на локалните самоуправи, првенствено преку зајакнување на општински совети кои ќе бидат во можност ефективно да ги исполнат доделените улоги на претставување, надзор и донесување општински одлуки со активно вклучување на граѓаните.

Понатаму, проектот цели и кон унапредување на системот на локална самоуправа, децентрализација и поквалитетни услови за живот во локалните заедници, преку подобрување на развојните политики и правната рамка за локален развој и децентрализација, дигитализација на општинските услуги, зголемување на транспарентноста и учеството на граѓаните на локално ниво, како и борба против корупција.

Промовирањето на принципите на родова еднаквост и еднакви можности за сите, социјалната кохезија, заштитата на животната средина, како и зајакнување на меѓуопштинската и меѓу-секторската соработка се дел од трансверзалните теми на овој проект.

Главните компоненти на проектот во чија реализација општините ќе бидат вклучени како партнери, а воедно и како корисници на проектот се:

  • Системско и одржливо подобрување на работата на општинските совети и унапредување на системот на локална самоуправа;
  • Зголемување на учеството на граѓаните за одржлива локална демократија и подобрување на животот на сите граѓани (жени и мажи);
  • Подобрување на општинските услуги преку користење на технологијата и воведување иновации во управувањето.

За времетраењето на проектот од 2022 до 2027 година, вкупно 40 општини ќе бидат директно вклучени во спроведување на проектот. Партнерските општини ќе бидат избрани преку јавни повици и врз основа на претходно утврдени критериуми за избор (урбани и рурални општини, општини со различен број жители, општини од различни плански региони, општини раководени од позиција и опозиција, итн). 

Овој Повик за изразување интерес за учество во проектот „Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“ е наменет за општините кои што не беа директно вклучени во првата фаза на проектот во периодот 2016-2021 година.

Во рамките на овој повик, врз основа на предвидените услови и исполнување на критериумите за избор ќе се изберат вкупно 10 општини кои ќе бидат директно вклучени во спроведување на проектните активности во текот на 2022 и 2023 година. Со избраните општини УНДП ќе потпише Меморандум за соработка, согласно кој се утврдуваат активностите и обврските на вклучените страни.

Времетраењето на активностите со новите десет селектирани општини е 15 месеци, кои е предвидено да започнат со имплементација во септември 2022 година и да завршат во ноември 2023 година.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Документите потребни за аплицирање може да ги симнете со кликнување на следните линкови:  

 

Апликациите се поднесуваат електронски, по емаил на следната емаил адреса: fisnik.shabani@undp.org.

Со цел пријавите да бидат евалуирани за прифаќање, истите мора пристигнат на горенаведената е-маил адреса најдоцна до 21 јули 2022 година до 16:00 часот.