Байгаль орчны орон нутгийн зарлагын шинжилгээ: Хандлага болон өнөөгийн нөхцөл байдал

Байгаль орчны орон нутгийн зарлагын шинжилгээ: Хандлага болон өнөөгийн нөхцөл байдал

pdf (1MB)

Download

Байгаль орчны орон нутгийн зарлагын шинжилгээ: Хандлага болон өнөөгийн нөхцөл байдал

February 21, 2024

Байгаль орчны орон нутгийн зарлагын шинжилгээний зорилго нь орон нутгийн байгаль орчны 2015-2020 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр үндэслэн өнгөрсөн хугацааны хандлага болон өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлж, орон нутгийн төсөв, санхүүгийн удирдлагын талаар сүүлийн үеийн бодитой шинжилгээний мэдээллээр ханган НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Тогтвортой Хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

Орон нутгийн хүрээлэн буй орчны хөтөлбөрийн 2015-2020 оны орлого, зарлагын шинжилгээ, Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам”-ийн хэрэгжилтийн 2013-2020 оны гүйцэтгэлд тус тус шинжилгээ хийж дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан. 

Regions and Countries