Арьс ширний үйлдвэрлэл, текстилийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээ болон шаардлагатай ур чадвар, сургалтыг тодорхойлох судалгааны тайлан

Арьс ширний үйлдвэрлэл, текстилийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээ болон шаардлагатай ур чадвар, сургалтыг тодорхойлох судалгаа_2023

pdf (1MB)

Download

Арьс ширний үйлдвэрлэл, текстилийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээ болон шаардлагатай ур чадвар, сургалтыг тодорхойлох судалгааны тайлан

October 10, 2023