საჯარო-კერძო თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე

საჯარო-კერძო თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე

5 October 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია მოიცავს საქართველოში არსებული საჯარო-კერძო თანამშრომლობის/PPP სამართლებრივი და ინსტიტუციური სისტემის დეტალურ ანალიზს, PPP პროექტებზე გადაწყვეტილების მიღების ცენტრალიზებულ მიდგომასა და საჯარო-კერძო თანამშრომლობის ადგილობრივი მოწყობის, გამოწვევებისა და ფუნქციონირების შედეგების შესაფასებას.

დოკუმენტი მომზადებულია გაეროს განვითრების პროგრამის/UNDP, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს/SDC, ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობისა/ADC და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.