რეკომენდაციები კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის სექტორული დაგეგმვის პროცესში. 2021

რეკომენდაციები კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის სექტორული დაგეგმვის პროცესში. 2021

26 July 2022

წინამდებარე პუბლიკაციების ნაკრები წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის სექტორებში კლიმატის ცვლილების არსებული ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების, პროგრამებისა და საკანონმდებლო თუ მარეგულირებელი ჩარჩო დოკუმენტების ანალიზს და დეტალურ რეკომენდაციებს ამ სექტორებში კლიმატის ცვლილების საკითხების აქტულიზაციისთვის.

პუბლიკაციები მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის „გარემო და განვითარება“ მიერ პროექტის EU4Climate ფარგლებში ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.