Studija materijalnih davanja za prioritetne izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Studija materijalnih davanja za prioritetne izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

April 13, 2022

Predmet analize je izrada prijedloga prioritetnih i finansijski održivih izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Analiza je potpunosti zasnovana na podacima i simulacijama generisanim kroz modul ISSS-a za poslovnu analitku i daje prikaz materijalih davanja, a predmet analize su ključna pitanja:

Ko su građani u stanju socijalne (materijalne) potrebe koji zbog rigoroznih zakonskih uslova ne mogu ostvariti pravo na materijalno obezbjeđenje?

Analiza daje uvid u tzv. grešku isključenosti građana iz sistema socijalne zaštite kroz analizu odbijenih zahtjeva građana za MO. Dakle, radi se o građanima koji su se smatravši da su u stanju socijalne potrebe obratili centru za MO, ali su odbijeni jer nijesu ispunjavali restriktivne kriterijume (imovina, prihodi) propisane Zakonom.

Studija daje i analizu višestrukih davanja, analizu korisnika koji istovremeno ostvaru­ju prava po osnovu više materijalnih davanja, kao i analizu trendova jednokratne novčane pomoći kao indikatora uticaja krize na ekonomsko stanje građana.

Regions and Countries