Raznolikost u fokusu: Inkluzivni i rodno odgovorni pristup pravednoj tranziciji u regionu uglja Pljevlja

pdf (1MB)

Download

Raznolikost u fokusu: Inkluzivni i rodno odgovorni pristup pravednoj tranziciji u regionu uglja Pljevlja

March 8, 2024

Za potrebe izrade inkluzivne i rodno odgovorne Mape puta, unapređenja informisanog donošenja odluka, kao i dizajna postojećih i budućih inicijativa i aktivnosti vezanih za pravednu tranziciju, sprovedena je kvalitativna participativna studija u kojoj su učestvovali građani i građanke Pljevalja. Cilj istraživanja je mapiranje ključnih mikro narativa koji su prisutni među stanovništvom Pljevalja, a posebno među ženama i mladima, te pružanje odgovora na sljedeća pitanja:

  • Koje su odlike života u Pljevljima?

  • Sa kojim izazovima se susrijeću i koje su potrebe građana i građanki Pljevalja za ispunjeniji život?

  • Kako Pljevlja mogu postati grad jednakih mogućnosti za muškarce i žene?

  • Kako stanovništvo percipira pravednu tranziciju?

  • Šta stanovništvo želi da sazna o pravednoj tranziciji?

U okviru istraživanja sprovedeno je ukupno 6 fokus grupa sa građanima i građankama i 6 ekspertskih intervjua. Pravedna tranzicija, da bi bila uspješna, mora biti inkluzivna i rodno odgovorna. Stoga, fokus istraživanja usmjeren je na saznavanje posebnih percepcija i stavova žena i mladih u pogledu gore navedenih tema.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals