Procjena rodnog jaza u oblasti digitalnog upravljanja i u dizajniranju, razvoju i upravljanju STEM proizvodima/uslugama od strane javne uprave

pdf (1MB)

Download

Procjena rodnog jaza u oblasti digitalnog upravljanja i u dizajniranju, razvoju i upravljanju STEM proizvodima/uslugama od strane javne uprave

April 26, 2022

Kvalitetno sprovedeno uvođenje rodne perspektive u oblast digitalnog upravljanja predstavlja neizostavan segment razvoja državne uprave, te u tom smislu i nužnost u reformskim procesima koji prate taj proces.

Stoga se ovo istraživanje posebno usmjerava na procjenu rodnog (i obrazovnog) jaza u digitalnoj upravi i na uvođenje rodne dimenzije u razvoj politika i sistema za automatizaciju, digitalizaciju, vještačku inteligenciju i drugih, sa ciljem da se obezbijedi učešće žena u kreiranju, implementaciji i upravljanju STEM proizvodima i uslugama koje razvija javna uprava, kao i to da razvijene usluge prepoznaju i odgovaraju na potrebe svih građana – i muškaraca i žena.