Izrada Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore prema UNFCCC

Ukratko:  

Projekat će omogućiti Crnoj Gori da ispuni obaveze u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o promjeni klime (UNFCCC), pripremi Treći nacionalni izvještaj i dostavi ga Konferenciji strana ugovornica. Takođe će pomoći jačanju nacionalnih kapaciteta za kontinuirano ispunjavanje obaveza iz Okvirne konvencije, te istovremeno dodatno podstaći svijest o pitanjima klimatskih promjena, naročito kod kreatora politika, što će voditi punom uključivanju pitanja koje se tiču klime u nacionalne i sektorske politike, strategije i programe.

Ciljevi:

Ključni ciljevi  projekta su sljedeći:

 1. Ispunjavanje obaveza u pogledu izvještavanja u skladu sa čl.  4 i 12 Okvirne konvencije, i
 2. Jačanje kapaciteta i unapređenje nacionalnih stručnih i institucionalnih kapaciteta za:
 • prikupljanje, obradu, arhiviranje, tumačenje i distribuciju podataka za potrebe inventara gasova sa efektom staklene bašte (GHG),
 • kreiranje aktivnosti mitigacije i adaptacije,  
 • uključivanje pitanja klimatskih promjena u sektorske i nacionalne razvojne prioritete.

Ciljevi projekta su u neposrednoj vezi sa Ciljem održivog razvoja (SDG) broj 13.

Aktivnosti:

Implementacija Trećeg nacionalnog izvještaja će obuhvatiti sljedeće:

 • Dalju doradu i unapređenje nacionalnog sistema za inventar GHG, i to tako što će obezbijediti nedostajuće elemente i svesti na minimum neizvjesnosti proistekle iz prethodnih inventara. To se posebno odnosi na ulazne podatke za poljoprivredu, otpad i šumarstvo;  
 • Procjenom mogućih opcija za ublažavanje porasta emisija GHG i povećanje ponora ažuriraće se postojeće i uspostaviti nove mjere mitigacije, uz uzimanje u obzir dugoročnih projekcija, do 2030. godine. Nove mjere mitigacije obezbijediće dobru platformu za izradu unaprijeđenih scenarija za projekcije GHG i preciznije izračunavanje potencijalnih ušteda;
 • Izrada analize opcija za adaptaciju na posljedice klimatskih promjena, uz posebno posvećivanje pažnje adekvatnoj adaptaciji u oblastima javnog zdravlja, vodoprivrede i  poljoprivrede, budući da za te sektore ranije nijesu rađene adekvatne procjene ;
 • Odgovor na potrebe za jačanjem kapaciteta i uključivanjem relevantnih aktera, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, u kontekstu zajedničke vizije adaptacije i mitigacije;
 • Nastavak rada na podizanju nivoa svijesti o klimatskim promjenama, uz ostvarivanje interakcije sa ciljnim grupama različite starosti, uključujući studente, nastavni kadar, vladine predstavnike, nevladine organizacije, civilno društvo i opštu javnost;
 • Uključivanje rodnih perspektiva kroz prikupljanje i analizu podataka o klimatskim promjenama raščlanjenih po rodu. Ti podaci će se koristiti za definisanje specifičnih rodnih potreba i predlaganje aktivnosti za promovisanje učešća žena  u definisanju strategija mitigacije i adaptacije;
 • Ažuriranje procjene finansijskih i tehnoloških uslova za studije, istraživanja, monitoring, edukaciju, obuku i podizanje nivoa svijesti, jačanje institucija i izradu politika koje se tiču klimatskih promjena, objavljivanje njihovih  nalaza i promovisanje komunikacije na nacionalnom nivou.

Rezultati:

Očekuje se da Treći nacionalni izvještaj bude pripremljen i da ga Vlada Crne Gore usvoji do maja 2020. godine, a da obuhvati ažurirane podatke u vezi:

 • Situacije na nivou države u pogledu klimatskih promjena (podaci o stanovništvu, zemljištu, ekonomiji, klimi, institucionalnim aranžmanima, relevantnim nacionalnim strategijama itd.);
 • Inventara GHG (dvije dodatne godine, 2016-2017, te ponovno izračunavanje prethodnih vremenskih serija po potrebi);
 • Opcija u pogledu mitigacije i projekcije do 2030. godine;
 • Najnovijih klimatskih modela i s tim povezanih mjera adaptacije u odabranim sektorima;
 • Analize potreba i nedostataka na planu tehnologija, jačanja kapaciteta i finansija.

Odgovarajuća poglavlja će biti objedinjena u jedinstveni dokument/izvještaj i dostavljena Sekretarijatu UNFCCC.     

Projekat je pripremljen u skladu sa ciljem za ciljnu oblast GEF 6 „CCM-3: Podsticanje povoljnih uslova za uključivanje pitanja mitigacije u strategije održivog razvoja, Program 5: Uključiti zaključke u pogledu obaveza po Konvenciji i podsticajnih aktivnosti u nacionalne procese planiranja i ciljne vrijednosti za mitigaciju.”

Vebstranica projekta

Impact

START DATE

May 2016

END DATE

May 2020

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Montenegro

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

Global Environment Fund Truste

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO

TOTAL CONTRIBUTIONS

$525,869

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2016$53,171

2017$147,802

2018$79,769

2019$182,986

2020$46,270

Full Project information