INFORMACIONI SISTEM SOCIJALNOG STARANJA (ISSS)

E-Socijala

Ukratko

E-Socijala je stub reforme crnogorskog sistema socijalne zaštite. Projekat je podržao izradu novog zakonskog okvira, jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, uspostavljanje IKT infrastrukture i samog informacionog sistema socijalnog staranja (e-Socijala/ISSS), koji je osigurao sprovođenje reforme u praksi.

E-Socijala je kompleksni informacioni sistem u okviru kog se sprovode skoro svi postupci u sektoru socijalne zaštite, a koji je u upotrebi od januara 2015. godine. U 2023. ovaj sistem je uključivao sljedeće funkcionalnosti i karakteristike: 

 • Materijalna davanja, uključujući 19 vrsta materijalnih davanja i 11 davanja iz sektora boračke i invalidske zaštite, koja uključuju obradu kompletnog postupka od podnošenja zahtjeva do utvrđivanja i priznavanja prava, odnosno izdavanja pojedinačnih rješenja, obračuna, isplate, revizija i praćenja. Centri za socijalni rad funkcionišu po prinicipu „sve na jednom mjestu“ (en. „one-stop shop“) gdje se pravo na materijalno obezbjeđenje može utvrditi istog dana kada se zahtjev podnese.

 • Vođenje slučaja za socijalne usluge, koje uključuju starateljstvo, porodični smještaj – hraniteiljstvo, smještaj u javnu ustanovu socijalne i dječje zaštite, nasilje u porodici, savjetovanje, nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, itd.

 • Bazu porodičnog nasilja i različte e-registre

 • Informacioni podsistem (uključujući i modul za e-zdravstvenu zašititu) za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika (domovi za odrasla i stara lica, dom za djecu bez roditeljskog staranja, itd.).

 • Podsistem za poslovnu analitiku (eng. Business Intelligence) za izvještavanje, analizu i statistiku, a koji generiše baze podataka koje služe za praćenje i evaluaciju, kao i osnov za donošenje sektorskih politika i odluka.

Ciljevi

Krajnji cilj ovog kapitalnog projekta je strukturna reforma sistema socijalne i dječje zaštite radi dobrobiti siromašnih i socijalno ugroženih. Ukratko, do sada je kroz projekat:

 • Ostvarena optimizacija budžetskih izdvajanja za socijalnu zaštitu kroz bolju usmjerenost materijalnih davanja (smanjenje greške uključenosti - zloupotrebe). ISSS pruža detaljan uvid u prihodovno-imovinsko stanje i dosije pojedinaca i porodice. Ažurnim prekidom prava na materijalna davanja onima koji su ih ostvarivali bez valjanog zakonskog osnova, obezbijeđena su sredstva za one koji su u stanju socijalne potrebe, a nijesu pokriveni mrežom socijalne zaštite.

 • Unaprijeđen pristup materijalnim davanjima kroz uspostavljanje automatizovanog pribavljanja dokaza za ostvarivanje prava (odnosno tzv. „one-stop shop“ model), kao i kvalitet i praćenje socijalnih usluga kroz uvođenje vođenja slučaja. 

 • Resor socijalne zaštite je reformisan, modernizovan, a administrativni troškovi smanjeni.

 • Obezbijeđena je dostupnost podataka i statistike.

 • Uspostavlja se kredibilitet sistema socijalne zaštite.       

Aktivnosti

U nastavku se nalazi kratak pregled složenih i sveobuhvatnih ključnih aktivnosti projekta:

 • Reforma zakonskog i insitucionalnog okvira – podržana je izrada novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zašititi i ključnih podzakonskih akata, uvođenje standarda, reorganizacija i proširenje mreže centara za socijalni rada i najvažnije, re-inženjering procedura/poslovnih procesa u centrima za socijalni rad.

 • Razvoj novih funkcionalnosti e-Socijale – uz optimizacije i održavanje, s ciljem osiguravanja maksimalne efikasnosti.

 • Investicije u IKT infrastrukturu – telekomunikacione mreže na centralnoj i lokalne mreže na udaljenim lokacijama (35), zajedno sa opremanjem svih javnih ustanova neophodnom računarskom opremom, zamjenskom opremom, serverskom platformom i podrškom u vidu obezbjeđenja dugoročnih ugovora za održavđanje.

 • Kontinuirana izgradnja kapaciteta – sa Radnim timovima sastavljenim od stručnih radnika-praktičara odnosno krajnjim korisnicima sistema, održano je preko 100 radionica i to samo u dijelu osmišljavanja (dizajna) i testriranja funkcionalnosti ISSS-a/e-Socijale. Uz osnovne obuke za rad na računaru i u ISSS-u koje su prošli svi zaposleni, održano je preko 50 različitih prezentacija i obuka. Obezbijeđena su uputstva za rad zaposlenih kao i priručnik koji služi kao literatura za polaganje stručnog ispita, neophodan za licenciranje stručnih radnika.

Rezultati

 • Sprovođenje strukturne reforme sistema socijalne zaštite, sa ciljem da siromašni i socijalno ugroženi ostvare lakši i brži pristup kvalitetnijim uslugama socijalne i porodične zaštite, a da materijalna davanja budu pravednije usmjerena.

 • Znatno su poboljšni kapaciteti i operativni rad svih centara za socijalni rad koji je sada je u potpunosti ujednačen, a stručni radnici su rasterećeni velikog dijela administrativnog posla. S druge strane, građani sada na jednostavan način ostvaruju pravo na materijalna davanja zasnovana na utvrđivanju imovinsko-prihodovnog statusa i nijesu više izloženi troškovima vezanim za pribavljanje dokumentacije neophodne za ostvarivanje ovih prava. Ilustracije radi, četvoročlana porodica morala je da pribavi čak 36 dokumenata od raznih insitucija da bi ostvarila pravo. Iste su morali ponovo da pribave i dostave ih centru svakih šest mjeseci radi revizije prava. Ovo više nije slučaj jer se dokumentacija sada automatski pribavlja u elektronskoj formi.

 • Informacioni sistem generiše više e-registara i ima sofisticirani BI podsistem za poslovnu analitiku koji služi za praćenje, evaluaciju i razvoj sektorskih politika zasnovanih na stvarnim analitičkim podacima, kao i montoring i unapređenje kvaliteta rada zaposlenih. 

 

Dodatne napomene

 • Po mišljenju stručnjaka, e-Socijala služi kao model u smislu funkcionalnosti i integrisanosti. Takođe, može da posluži i kao primjer za dobro osmišljene i efikasno sprovedene strukturne reforme sistema i pružanje usluga po mjeri građana, te kao moćna alatka za svakodnevni rad, praćenje rada i racionalizaciju potrošnje budžetskih sredstava.

 • Istraživanje o zadovoljstvu zaposlenih u centrima za socijalni rad ISSS-om, koje je sprovelo MRSS (2023), pokazalo je da većina zaposlenih vjeruje da je e-Socijala unaprijedila cjelokupni sistem socijalne i dječje zaštite, osigurala transparentnost i poštovanje zakona i podzakonskih akata i smanjila mogućnost greške u radu. Procentualno, 80% zaposlenih zadovoljno je jednostavnošću upotrebe sistema, što upućuje na to da je kreiran s posebnom pažnjom i s ciljem olakšanja i unapređenja rada stručnih radnika u centrima. Da se kroz sistem lakše dolazi do pregleda podataka i informacija o svakom korisniku pojedinačno smatra čak 90% zaposlenih. Više od 68% stručnih radnika uvjereno da je sistem doprinio boljem kvalitetu rada zaposlenih, a čak 83,6% smatra da je osigurao veću individualnu odgovornost u radu. 

Link do sajta Vlade: https://www.gov.me/clanak/isss-socijalni-karton 

66.6%

zaposlenih u centrima za socijalni rad vjeruje da je e-Socijala unaprijedila cjelokupni sistem socijalne i dječje zaštite

80%

zaposlenih u centrima za socijalni rad zadovoljno je jednostavnošću upotrebe sistema

90%

zaposlenih u centrima za socijalni rad ISSS-om smatra da se kroz sistem lakše dolazi do pregleda podataka i informacija o svakom korisniku pojedinačno

68%

zaposlenih je uvjereno da je sistem doprinio boljem kvalitetu rada zaposlenih

83.6%

zaposlenih u centrima za socijalni rad smatra da je sistem osigurao veću individualnu odgovornost u radu