Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori

Ukratko


U kontekstu tekuće reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, razvoj i pružanje kvalitetnih usluga socijalne zaštite postaje sve važniji. Iako je određeni napredak postignut, efikasno i odgovorno pružanje kvalitetnih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i dalje se suočava sa velikim izazovima u pogledu:

 • izrade i realizacije lokalnih planova za unapređenje socijalne inkluzije;

 • nedovoljnih  organizacionih i ljudskih kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite, i kao najvažnije 
  - nedostatka objekata za pružanje usluga.

U cilju suočavanja sa ovim izazovima, UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja sprovodi projekat Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog Projekta je poboljšana socijalna inkluzija ranjivih grupa u skladu sa njihovim potrebama i međunarodnim i EU standardima. Specifični cilj je unaprijeđen pristup socijalno ugroženih grupa kvalitetnim, rodno zasnovanim uslugama socijalne i dječije zaštite.

Kontekst

Sveobuhvatna reforma sistema socijalne i dečije zaštite sprovodi se od početka 2011. godine u okviru partnerstva između Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), agencija UN (UNICEF i UNDP) i EU (IPA 2010) pod nazivom: „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite – unapređenje socijalne inkluzije“. Od završetka pomenutog programa finansiranog od strane EU, 2014. godine, MRSS uz tehničku podršku UNDP-a nastavljaju proces reforme pod okriljem zajedničkog projekta Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori.

Očekivani rezultati

Socijalna inkluzija i pružanje kvalitetnih usluga, prilagođenih potrebama ranjivih grupa stanovništva, u skladu sa međunarodnim i standardima Evropske unije, će se obezbijediti kroz ključne komponente: 
 

 1. Unapređenje objekata socijalne i dječje zaštite i jačanje kapaciteta pružaoca usluga socijalne zaštite u cilju povećanja potencijala za pružanje rodno odgovornih usluga usmjerenih na korisnike, koje su u skladu sa standardima u pogledu infrastrukturnih, tehničkih, funkcionalnih i kadrovskih kapaciteta;

 2. Efikasno pružanje adekvatnih, usmjerenih na korisnike, rodno odgovornih usluga socijalne zaštite ugroženim grupama omogućeno je kroz jačanje kapaciteta za planiranje, finansiranje i koordinaciju razvoja usluga socijalne zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou i unaprijeđenih kapaciteta pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite; 

 3. Podrška daljem razvoju i implementaciji strateškog normativnog okvira, kao i operativnih okvira, na osnovu potvrđene prakse i relevantne analitike sistema socijalne i dječje zaštite.

Ključna dostignuća

U okviru ove projektne inicijative, od njenog početka 2013. godine, uspostavljeno je (izgrađeno/rekonstruisano/renovirano i/ili opremljeno) više od 40 različitih objekata za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite širom zemlje, uključujući: 
 

 • Izgrađen i opremljen potupno nov multifunkcionalni objekat u Petnjici, za potebe Centra za socijalni rad, Fonda PIO, Zavoda za zapošljavanje, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Dnevnog boravka za starije;

 • 11 objekata – dnevnih boravaka za starije rekonstruisano/renovirano i/ili opremljeno (2 u Nikšiću, 2 u - Danilovgradu, i po 1 u Podgorici, Plavu, Petnjici, Rožajama, Cetinju, Bijelom Polju i Kolašinu);

 • 5 objekata – dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju rekonstruisano/renovirano i/ili opremljeno (u Podgorici, Danilovgradu, Kotoru, Bijeloj i Nikšiću);

 • 5 centara za socijalnu i dječju zaštitu rekonstruisano/renovirano i/ili opremljeno (Nikšić, Golubovci, Danilovgrad, Cetinje i Šavnik);

 • 4 stana za pružanje usluge stanovanja uz podršku – renovirana i opremljena (Herceg Novi, Bijelo Polje, Spuž i Nikšić);

 • 8 različitih objekata je bilo predmet adaptacije (rekonstrukcije, renoviranja, opremanja) u cilju osposobljavanja za pružanje usluga socijalne zaštite, uključujući: Dječiji dom „Mladost“ Bijela, domove za starije u Pljevljima, Risnu i Bijelom Polju, itd.