Stanje i prijedlozi unapređenja IT obrazovanja u osnovnim školama u BiH

Stanje i prijedlozi unapređenja IT obrazovanja u osnovnim školama u BiH

20 September 2023

Ova studija daje pregled i analizu trenutnog stanja informatičkog obrazovanja u osnovnim školama u BiH, te nudi konkretne preporuke i smjernice za unapređenje koje mogu poslužiti donosiocima/teljicama odluka i svim drugim zainteresovanim akterima kod planiranja budućih aktivnosti u ovoj oblasti, pri tome vodeći računa o usklađenosti s EU standardima i praksama razvijenih zemalja.

Rezultati kvalitativne i kvantitativne analize ukazali su na potrebu da se dublje sagledaju tri ključna temelja  za izgradnju kvalitetnog informatičkog obrazovanja: nastavni plan i program, kompetencije nastavnog osoblja i infrastruktura. 

Studija je pokazala da je sadašnje stanje informatičkog obrazovanja u BiH u osnovnim školama satkano od prilika i izazova. Iako je napredak vidljiv, mnoge osnovne škole se još uvijek suočavaju sa značajnim preprekama u pružanju efikasnog informatičkog obrazovanja. 

Regions and Countries