Mapiranje usluga socijalne pomoći i podrške u 9 jedinica lokalne samouprave

Mapiranje usluga socijalne pomoći i podrške u 9 jedinica lokalne samouprave (JLS)

pdf (1MB)

Download

Mapiranje usluga socijalne pomoći i podrške u 9 jedinica lokalne samouprave

12 February 2024

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) proveo je projekat mapiranja u devet jedinica lokalne samouprave kojim je pružen ažuran pregled raspoloživih programa socijalne zaštite, pokrivenosti stanovništva tim programima i njihovih potreba, te kritičnih razlika između potreba i mogućnosti u vezi sa pružanjem usluga socijalne zaštite. 

Projekat je proveden sa ciljem definisanja preporuka za unapređenje postojećih i/ili uvođenje novih usluga socijalne zaštite u partnerskim jedinicama lokalne samouprave, kao i međuopćinske i međuentitetske saradnje.

Regions and Countries