Politike, akcije i privremene mjere za unapređenje položaja žena na tržištu rada u BiH

Politike, akcije i privremene mjere za unapređenje položaja žena na tržištu rada u BiH

11 October 2023

U oblasti rada i zapošljavanja, žene u Bosni i Hercegovini, prema određenim pokazateljima, imaju neravnopravan položaj u odnosu na muškarce. Analiza obuhvata nekoliko ključnih faktora koji utječu na aktivnost žena na tržištu rada, uključujući nivo obrazovanja i zastupljenosti na tržištu rada, ravnotežu poslovnog i porodičnog života, kao i druge specifičnosti koje se odnose na učešće ženske radne snage na tržištu rada.

Jedan od ključnih nalaza analize je da se gotovo podjednako muškaraca i žena nalazi u radno sposobnom stanovništvu Bosne i Hercegovine. Međutim, postoje značajne razlike u njihovoj aktivnosti na tržištu rada.

Poticanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu ključno je za poboljšanje aktivnosti žena. To uključuje uvođenje fleksibilnih radnih aranžmana, transparentnost plaća i mjere koje će dovesti do toga da imamo više žena na rukovodećim pozicijama.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals