Politike i prakse javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH

Politike i prakse javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH

pdf (1MB)

Download

Politike i prakse javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH

7 September 2023

Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u Bosni i Hercegovini ima za cilj pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguraju dodatne prihode te unaprijede pružanje usluga.
U okviru PIPLS projekta pripremljen je lzvještaj o politikama i praksama javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH, koji je ima za cilj pružiti uvid u prakse provođenja javnih nabavki na lokalnom nivou, sa aspekta ugovornih organa i ponuđaca u BiH, te formulisati preporuke s ciljem osiguravanja efikasnih i transparentnih javnih nabavki i svrsishodnog trošenja javnih sredstava. Sam izvještaj sadrži i set definiranih preporuka koje bi u konačnici trebale dovesti do unapređenja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Javne nabavke u ugovornim organima na lokalnom nivou su od ključnog značaja za implementaciju razvojnih projekata i pružanje kvalitetnih usluga građanima i poslovnoj zajednici.

Regions and Countries