Call for proposals to support organizations of persons with disabilities (OPDs)

Call for proposals to support organizations of persons with disabilities (OPDs)

September 15, 2022

UNDP in the framework of the UN Joint Programme “Leave No-One Behind” (LNB) is launching a Call for Proposals for Organizations of Persons with Disabilities (OPDs). The programme emphases the community empowerment as a key driver of development. This Call aims to support OPDs in developing and implementing tailored advocacy and policy monitoring actions that reflect their priorities and contexts.


UNDP në kuadrin e Programit të Përbashkët “Askush të mos mbetet pas/Leave no one behind” (LNB) shpall Thirrje për Propozime për Organizatat e Personave me Aftësi të Kufizuara (OPAK). Programi e konsideron të rëndësishëm fuqizimin komunitetit si një shtytës kryesor zhvillimi. Kjo thirrje synon të mbështejen e këtyre Organizatave për zhvillim dhe zbatim aktivitetesh avokimi dhe monitorimi në përputhje me prioritetet dhe kontekstet e tyre.