Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Faz II Projesi

Proje Nedir? 

"Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Faz 2 Projesi", Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) verimliliklerini ve yetkinliklerini artırmayı hedefleyen dönüştürücü bir girişimdir. İlk fazın başarısının üzerine bu proje, Model Fabrikaların (MF) ağını daha da geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu merkezler, KOBİ'lere uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlayarak, hızla değişen endüstriyel ortamda başarılı olmaları için gerekli araçları ve bilgileri sunmaktadır.

Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürütülmekte olup, hem ulusal hem de uluslararası paydaşlar tarafından finanse edilmektedir. Bu, Türkiye’deki imalat sektörünün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırma konusunda önemli bir taahhüdü yansıtmaktadır.

 

Mevcut Durum Nedir? 

Model Fabrika projesinin ilk fazının başlatılmasından önce, Türkiye’de imalat sektörü halihazırda ılımlı verimlilik seviyeleri ve ileri üretim teknolojilerinin yavaş benimsenmesi ile karakterize edilmişti. Bu durum, yapısal zorluklar ve modern endüstriyel üretimin nüanslarını yönetebilecek vasıflı iş gücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle daha da karmaşık hale gelmişti. 

Projenin ilk fazında, ülke genelinde birkaç yetkinlik merkezi kurularak bu zorluklar ele alınmıştır. Bu merkezler, yüzlerce KOBİ'ye eğitim ve destek sağlayarak işletme verimliliklerini ve teknolojik kapasitelerini artırmıştır. Bu müdahalelerden elde edilen olumlu sonuçlar, projenin ikinci fazı için sağlam bir temel oluşturmuştur.

 

Misyonumuz Nedir? 

Model Fabrika projesinin ikinci fazının genel misyonu, ilk fazdan elde edilen kazanımları pekiştirmek ve söz konusu girişimi Türkiye'deki daha fazla bölge ve endüstriyi kapsayacak şekilde ölçeklendirmektir. Proje şunları hedeflemektedir:

  • Mevcut model fabrikaların altyapılarını ve eğitim kapasitelerini geliştirmek,
  • Coğrafi kapsamı genişletmek amacıyla stratejik olarak seçilmiş illerde ek model fabrikalar kurmak,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini güçlendirerek, genişleyen model fabrika ağına daha etkili denetim ve stratejik rehberlik sağlamasını sağlamak.

Bu misyon, Türkiye'nin genel sanayi stratejisini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu strateji, sektörel verimliliği artırmayı, teknolojik bağımlılıkları azaltmayı ve uluslararası rekabet gücünü iyileştirmeyi içermektedir.

 

Nasıl Yapıyoruz? 

Çıktı 1: Mevcut Model Fabrikaların Kapasitelerini Artırma

  • Koordinasyon ve İş Birliği Geliştirme: Endüstriyel eğitimde birleşik bir yaklaşım benimsemek için mevcut fabrikalar arasında ağ oluşturmayı güçlendirmek,
  • Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi (PİDS/PMES): Tüm Model Fabrikalar arasında eğitim programlarının etkinliğini ve en iyi uygulamaların benimsenmesini sağlamak için sağlam izleme araçları uygulamak,
  • Kapasite Geliştirme: KOBİ'lerin modern üretim ortamlarındaki zorluklarla başa çıkabilmeleri için dijital ve yeşil dönüşümlere odaklanan ileri eğitim modülleri düzenlemek.

Çıktı 2: Hedef İllerde Yeni Model Fabrikalar Kurma

  • Fizibilite Çalışmaları ve Hukuki İş Birliği: Kapsamın genişletilmesi için sürece dahil edilecek yeni iller belirlemek, örneğin Eskişehir, Denizli, Samsun, Kocaeli, Malatya, Trabzon ve yeni model fabrikalar için gerekli hukuki çerçeveleri kurmak,
  • Yeni Model Fabrikaların Operasyonalizasyonu: Yeni fabrikaların etkin ve verimli bir şekilde faaliyete başlaması için gerekli altyapıyı ve eğitim programlarını oluşturmak.

Çıktı 3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İlgili Paydaşların Kapasitesini İyileştirme

  • Kapsamlı Kapasite Geliştirme: Bakanlık personelinin model fabrika ağını yönetme ve denetleme becerilerini geliştirmek için eğitim ve kapasite geliştirme programları tasarlamak  ve uygulamak,
  • Bilgi Transferi: Endüstriyel eğitim ve yönetimde en iyi uygulamaların ve fikirlerin değiş tokuşunu kolaylaştırmak için ulusal ve uluslararası çalışma ziyaretleri düzenlemek.

 

Türkiye Nasıl Faydalanacak?

Model Fabrika ağının genişletilmesi ve geliştirilmesi, Türkiye'ye çok yönlü faydalar sağlayacaktır: 

KOBİ'lerin verimliliğini artırarak, özellikle yüksek teknolojili ve sürdürülebilir imalat sektörlerinde Türkiye'nin GSYİH'sine ve iş piyasasına, doğrudan katkıda bulunacak, böylece ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratılması kolaylaştıracaktır. 

Proje, Türkiye'nin çevresel hedefleriyle ve AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak, çevresel etkiyi azaltan sürdürülebilir uygulamaları teşvik edecek ve uluslararası standartlarla uyumu güçlendirecektir..

Girişim, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ'lerin ileri üretim teknolojilerini ve uygulamalarını benimseyerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için yenilik kültürünü teşvik edecek, KOBİ’lerin küresel rekabete dahil olmasını sağlayacaktır. 

Projeyle, Model Fabrikaların sunduğu hizmetler daha fazla bölge ve sektöre genişleterek erişim artırılacak, ileri üretim yetkinliklerinin faydalarından daha geniş bir alanda yaralanılacak, bölgesel ekonomik eşitsizlikler azaltılacak ve bölgesel kalkınma desteklenecektir. Başka bir ifadeyle bu projenin başarıyla uygulanması, Türkiye'nin imalat sanayini dönüştürerek, daha dinamik, rekabetçi ve 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkmaya daha hazır hale getirecektir.

Impact

START DATE

January 2022

END DATE

December 2024

STATUS

devam ediyor

PROJECT OFFICE

Turkey

IMPLEMENTING PARTNER
DONORS

GOVERNMENT OF TURKIYE

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$2,392,066

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2023$274,053

2024$281,661

Full Project information