COVID-19 Sonrası Turizmin İyileştirilmesi Teknik Destek İş Birliği Paketi, COVID-19 Sonrası Turizmde İyileşmenin Kolaylaştırılması Projesi, Türkiye

Proje ne hakkında?

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), COVID-19 ve benzeri krizlere yanıt vermeyi amaçlayan “turizmde iyileştirmeyi destekleyici teknik yardım iş birliği” uygulamak üzere ortaklık kurmuştur. Bu iş birliği çerçevesinde “COVID-19 Sonrası Turizmin İyileştirilmesinin Kolaylaştırılması Projesi” gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen proje, Türkiye’de COVID-19'un turizm sektörü üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin azaltılmasını ve geçim kaynakları turizme bağlı olan toplulukların dayanıklılığının artırılmasını amaçlamaktadır.

 

Mevcut Durum Nedir?

Dünyada yaşanan COVID-19 salgınının bir sonucu olarak, Türkiye'de turizm sektörü 2020 ve 2021 yıllarında daha önce görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı. COVID-19, turizm talebini önemli ölçüde etkileyerek ziyaretçi gelişlerinde düşüşe yol açtı ve sektörün büyüme potansiyelini engelledi. Bu bağlamda, sektörün yeniden canlandırılması ve pandeminin yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılması için proaktif bir yanıt mekanizmasının geliştirilmesi gerekli hale gelmiştir. Turizm sektörünün toparlanması, gelişen ziyaretçi tercihlerine ve isteklerine hitap eden özel turizm ürünlerinin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Öte yandan, seyahat modellerinin ve tüketici davranışlarının önemli değişikliklere uğradığı bir ortamda, potansiyel ziyaretçilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için dijital platformların etkin kullanımı, hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, dijital pazarlama araçları, pandemi sonrası dönemde destinasyon pazarlama çabalarını yönlendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır.

 

Misyonumuz nedir?

Yerel turizm paydaşlarının turizm ürünlerinin çeşitliliği konusunda farkındalıklarının artırılması, sürdürülebilir turizm için kültür turizmi ürünleri geliştirmenin ekonomik etkisinin anlaşılması ve dijital pazarlama araçları aracılığıyla marka kimliği çalışmalarında iletişimin öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.  Projenin iki ana çıktısı şunlardır; 

 1. Dijital Pazarlama Değerlendirme ve Ürün Geliştirme Raporu: COVID-19’un turizm sektöründe yarattığı zorlukları ele almak amacıyla halihazırda yürürlükte olan dijital pazarlama çabaları ve girişimleri gözden geçirilip en son trendlere dayalı ve ülkenin ulusal turizm stratejisine uyarlanmış bir dizi öneri sağlanması;

 • İç pazara, kültür turizmi ürünlerine ve bunların dijital pazarlama potansiyeline odaklanarak turizm talebini artırma fırsatlarının belirlenmesi,

 • Kültür Turizmi Ürünü Geliştirilmesi: UNDP’nin saha desteğiyle mevcut kültür turizmi ürün ve hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi ve dijital pazarlama tekniklerinin kullanımına ilişkin önerilerin geliştirilmesi,

 • Dijital pazarlama araçlarının mevcut kullanımının değerlendirilmesi ve dijital platformların kullanımıyla ürün ve paketleri güçlendirme fırsatlarının belirlenmesi. Seyahat modellerinin ve pazarlama eğilimlerinin analiz edilerek turizm talebini teşvik edecek fırsatlarının belirlenmesi,

 • COVID-19 ışığında, dijital pazarlama faaliyetlerini geliştirmek / iyileştirmek için önerilerde bulunarak, eğer varsa, kültür turizmi ürünlerine özel olarak odaklanarak yeni dijital pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır.

   

 1. Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalıştayları: Dijital Pazarlama Değerlendirme ve Ürün Geliştirme Raporu’ndan elde edilen ana bulgulara dayalı olarak, üç eğitim ve kapasite geliştirme çalıştayı düzenlenmesi;

 • Her pilot destinasyonda kapasite geliştirme çalıştayı organize edilmesi.

 • Dijital pazarlama alanındaki yenilikçi uygulamaları da içerecek şekilde genel kapasiteyi artıracak, önerilen tavsiyelerin doğru uygulanmasını sağlamaya ve faaliyetlerin uzun vadeli uygulanabilirliğine ve izlenmesine odaklanan teorik ve pratik eğitimin kombinasyonu.
 • Ürün geliştirme ve pazarlama çalışmalarının dijitalleşmesi çerçevesinde oluşturulan öneri raporunun sonuçlarının paylaşılması.

 

Nasıl Yapıyoruz? 

Proje kapsamında kapsamlı bir rapor olan “Dijital Pazarlama Değerlendirme ve Ürün Geliştirme Raporu” hazırlanmıştır.Rapor, COVID-19'un turizm endüstrisinde yaşattığı olumsuz etkilere vurgu yaparken, yeni normale uyum sağlamanın ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmanın önemini belirten stratejik bir yol haritası olarak da hizmet etmektedir.

Rapora yön veren genel değerlendirmede ise öncelikle 2023 Turizm Master Planı'nın vizyon ve hedefleri incelenmiş ve Türkiye’nin ilgili ulusal stratejileri kapsamında COVID-19'un seyahat edenlerin karar döngüsüne etkileri dikkate alınarak destinasyonların marka konumlandırmasında öne çıkabilecek unsurlar özetlenmiştir.

Çalışma ikincil olarak, turizm ve kültür arasındaki güçlü bağa odaklanmıştır. Kültür turizmi; kültür sanayileri, yaratıcı sanayiler ile turizm ve seyahat arasında entegrasyon sağlamanın etkili bir yoludur. Kültür turizmi, destinasyonların turistler için daha çekici hale gelmesine yardımcı olmanın yanı sıra yaşanacak, ziyaret edilecek, çalışılacak ve yatırım yapılacak yerler olarak da rekabet güçlerini arttıracaktır.

TGA ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda, turizm aktörleri ve paydaşları ile katılımcı bir yaklaşımla görüşmeler gerçekleştirilmiş, bunu Mardin, Isparta ve Erzurum'da kapasite geliştirme eğitimleri izlemiştirRapor ve eğitimler, görüşmelerin ve saha ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından tamamlanmıştır. Bu faaliyetlerde alınan öneriler raporda yer almış ve eğitimlerde tartışılmıştır.

 

Türkiye Nasıl Faydalanacak?

Projede hazırlanan kapsamlı rapor, turizm talebini artırmayı ve kültürel ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Destinasyon pazarlamasında stratejik hedeflere yönelik özel ürünler geliştirmenin artan önemine ve dijital pazarlama araçlarının verimli kullanımına odaklanmaktadır. Rapor, sürdürülebilir turizmin ilkelerini, destinasyonların yerel yönetimler tarafından belirlenecek stratejik planlamalarına ilham verebilecek ve yönlendirebilecek şekilde ele almaktadır. Tüm yıl boyunca çeşitli ürünler üreterek farklı gruplara hitap edilmesini ve en önemlisi, ziyaretçilerle duygusal bir bağ kurulmasını sağlayacak hikaye anlatımına dayalı iletişim tekniklerinin benimsenmesini teşvik etmektedir.

Rapor, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, kültürel ürün geliştirme ve pazarlamada sorumlu turizm uygulamalarının gerekliliğine de vurgu yapmaktadır. Bu yaklaşım ile Türkiye'nin zengin kültürel mirasının korunması, yerel toplulukların turizm faaliyetlerinden yararlanması ve ziyaretçilerin anlamlı deneyimlere katılabilmesi sağlanacaktır.

Kapasite geliştirme eğitimleri aracılığıyla, her üç ilde eğitimlere katılan yerel paydaşlar COVID-19 sonrası dönemin zorluklarıyla başa çıkmak için gerekli beceri, bilgi ve araçlar hakkında bilgi edinmiştir. Eğitimlerde sürdürülebilir turizmin önemi de vurgulanmıştır. Eğitimlerde aktif katılım teşvik edilerek ve uzman rehberliği sağlanarak, katılımcıların sürdürülebilir ve sorumlu seyahat için kültür turizmi ürünlerinin nasıl geliştirileceği ve dijital pazarlama ve iletişim yöntemlerinin nasıl kullanılacağı konusundaki farkındalıkları artırılmıştır.

Türkiye, COVID-19 pandemisinin getirdiği zorlukları, yeni gerçeklere uyum sağlayarak ve yenilikçi yaklaşımları benimseyerek ve geride bırakarak, pandemi sonrası dünyada turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazırlanmaktadır.

Impact

START DATE

September 2022

END DATE

December 2022

STATUS

Tamamlanmış

PROJECT OFFICE

Turkey

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

World Tourism Organization

TOTAL CONTRIBUTIONS

$41,838

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$36,242

2023$1,622

Full Project information