Page content

BMGÖM Türkmenistanda

Biziň toparymyz

Terjimehal

Hanym Saakýan BMG ulgamynda taslamalaryň dolandyryjysy we BMGÖM-niň hemişelik wekili bolup, 20 ýyldan gowrak tejribe toplady, şeýle hem ol hökümet edaralarynda we ylmy-gözleg edaralarynda, ýerli we halkara jemgyýetçilik guramalarynda, Bütindünýä bankynda, USAID-da hem-de beýleki halkara guramalarynda 15 ýyl goşmaça tejribe toplady. Onuň Ýewropa Bileleşigine integrasiýa ýaly meselelerde hökümetler üçin esasy reformalary işläp düzmekde we ösdürmekde, ösüş we maýa goýum maksatnamalary üçin serişdeleri herekete getirmekde hem-de döwlet edaralaryndaky we ýerli häkimiýetlerdäki hyzmatdaşlar, donorlar we hususy pudak bilen çylşyrymly meseleleri ara alyp maslahatlaşmakda we karar bermekde baý tejribesi bar.

Hanym Saakýan ozal BMGÖM-niň Demirgazyk Makedoniýada hemişelik wekili, Makedoniýada, Moldowada we Türkmenistanda hemişelik wekiliň orunbasary bolup işledi. BMGÖM-da işläp başlamazdan ozal hanym Saakýan ABŞ-da hökümetiň we hususy pudagyň hyzmatdaşlygynda “EurAsia Foundation” guramasynyň ykdysady ösüş bölümine ýolbaşçylyk edip işledi. Mundan başga-da, ol Ermenistan Respublikasynyň hökümetinde dürli wezipelerde işledi - Söwda we senagat ministrliginiň Maýa goýumlar müdirliginde we Ykdysadyýet ministrliginiň Daşary ýurt maýa goýumlar müdirliginde ýolbaşçy wezipelerde işledi.

Hanym Saakýan Ykdysadyýet ylymlarynyň doktory (Moskwa, Döwlet meýilleşdiriş gullugy) we Biznes dolandyryşy boýunça bakalawr derejesine eýedir (Ýerewan, Inženerçilik uniwersiteti).

 

Narine Saakýan

BMGÖM-iň Hemişelik Wekili

Döwletmyrat Mämetýazow

BMGÖM-iň Hemişelik Wekiliniň kömekçisi

Röwşen Nurmuhamedow

BMGÖM maksatnama bölüminiň başlygy

Farhat Orunow

Maksatnama Analitigi / Daşky gurşaw we Energetika

Akmyrat Daňatarow

Maksatnama analitigi / Dolandyryş / Ykdysady diwersifikasiýa we Inklýuziw Ösüş

Läle Çopanowa

Maksatnama hünärmeni / Saglyk

Jahan Saparmämedowa

Jemgyýet bilen aragatnaşyk hünärmeni

Jemal Saryýewa

Programma Kömekçisi/Daşky gurşaw we Energetika

Ogulşirin Ýazlyýewa

Programma Kömekçisi/ Dolandyryş / Ykdysady diwersifikasiýa we Inklýuziw Ösüş

Mähri Sadykowa

Programma Kömekçisi/ Saglyk

Mary Risaýewa

Dolandyryş we maliýe Menejeri

Penamuhammet Gulhanow

Maliýe bölüminiň başlygy

Sabir Alikperow

Maliýe Hünärmeni

Natalýa Gafurowa

Maliýe Kömekçisi

Regina Urmanowa

Işgärler bölüminiň Hünärmeni

Kira Satarowa

Satyn Alyş Hünärmeni

Aýgül Atabaýewa

Satyn Alyş Hünärmeni

Olga Babaýewa

Administratiw Kömekçi

Mekangeldi Hellenow

ICT Hünärmeni

Döwran Bäşimow

Sürüji/Klerk

Samwel Gabriýelýan

Sürüji