Mapiranje potencijala privatnog sektora za upravljanje migracijama

Mapiranje potencijala privatnog sektora za upravljanje migracijama

28. October 2022.

Srbija se suočava sa izazovom - postoji potreba za razvojem konkurentnosti i ekonomije bazirane na znanju i inovacijama, mada je očigledno smanjenje radno sposobnog stanovništva usled emigracije i starenja stanovništva. Dodatni izazov, posebno za lokalne zajednice, predstavljaju migracijski tokovi državljana trećih država sa kojima se Srbija suočava u pojačanom intenzitetu od 2015. godine. Istovremeno, uzimajući u obzir procene o razmerama srpske dijaspore, sve prisutnije cirkularne migracije i dominantno radno sposobno stanovništvo među migrantima iz trećih zemalja, postoji potencijal koji u što većoj meri treba staviti u funkciju razvoja. Na ovim polaznim osnovama, radi utvrđivanja kapaciteta, motivacije i spremnosti privatnog sektora da doprinese ostvarenju ciljeva definisanih migracijskim politikama u Republici Srbiji, sprovedeno je  istraživanje "Mapiranje potencijala za uključivanje privatnog sektora u procese upravljana migracijama: Slučaj Srbije".

Istraživanje je sprovedeno u okviru globalnog zajedničkog projekta “Migracije u funkciji održivog razvoja” koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).