Mapa puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji

Roadmap for circular economy in Serbia

pdf (1MB)

Download

Mapa puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji

9. February 2021.

Mapa puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji je proces, koji ima ambiciju da upozna, promoviše i poveže prepoznate aktere koji svojim znanjem, inovativnošću i kreativnošću mogu doprineti bržoj tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Ovaj dokument je putokaz ka tranziciji na model cirkularne ekonomije, koji pored profita u fokus stavlja i zaštitu životne sredine i očuvanje resursa. Ekonomska, društvena i ekološka dimenzija imaju jednaku važnost. Cilj Mape puta je da podstakne proizvodnju kroz primenu cirkularnih poslovnih modela, da motiviše industriju za kreiranje novih radnih mesta i da unapredi poslovanje kroz iznalaženje inovativnih održivih rešenja za tržišta. Ovim dokumentom namera je da se podstakne društvo na sistemske promene u razmišljanju, kulturi i odnosu prema resursima, kao i da donosioce odluka podstakne na političko obavezivanje za promene javnih politika i dijaloga u kontekstu cirkularne ekonomije. Ovo je inicijalni dokument koji će pokrenuti dijalog između donosioca odluka, predstavnika industrije, akademskog sektora i civilnog društva, u cilju definisanja budućih tranzicionih koraka i vremenskog okvira uz korišćenje digitalnih alata.