Podrška integraciji povratnika

Drugi poziv udruženjima građana da prijave projekte za jačanje društvene kohezije

30. May 2023.
Sanja Knežević/UNDP Euroasia

Beograd, 30. maj 2023. godine - Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Drugi javni poziv za predloge projekata koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji.

Ovaj javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva u Srbiji i odnosi se na projekte usmerene na unapređenje socio-ekonomske integracije povratnika u Bujanovcu, Valjevu i Novom Sadu, kao lokalnim zajednicama koje prihvataju veliki broj povratnika.

Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu osnaživanju dijaloga i saradnje između lokalnih samouprava, povratnika/ca i šire lokalne zajednice. Posebno ohrabrujemo udruženja građana da pošalju inovativne predloge za rešavanje glavnih izazova sa kojima se povratnici/ce suočavaju, poput pronalaženja zaposlenja, uz pristup koji omogućava da se više ovih pitanja reši istovremeno.

Više detalja o konkretnim problemima na koje projekte ideje treba da daju odgovore, kao i o uslovima za podnošenje prijave i kriterijumima za odabir, može se pronaći u Smernicama za podnosioce prijave.

Svoje prijave udruženja građana treba da dostave putem elektronske pošte, na sledeću adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org. Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 31. jul 2023. godine.

U nastavku su linkovi za preuzimanje dokumentacije neophodne za prijavu:

Projektni predlog
Pregled budžeta
Matrica logičkog okvira
Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Finansijski identifikacioni formular
Izjava o ispunjenosti uslova
Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja
Izjava o partnerstvu
Lista za proveru
***

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta ,,Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu’’, koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP. Cilj ovog projekta je da se unapredi sposobnost institucija na Zapadnom Balkanu da primene sveobuhvatna rešenja za ekonomsko i socijalno osnaživanje povratnika/ca.