Kako UNDP pomaže Srbiji u borbi sa epidemijom korona virusa

31. March 2020.

Pomažemo zdravstvenom sistemu Srbije

Kreiramo nova digitalna rešenja

Podržavamo najranjivije grupe

Podržavamo socio-ekonomski oporavak

Širimo poruke o očuvanju zdravlja i solidarnosti

U okviru svoje misije iskorenjivanja siromaštva, smanjenja nejednakosti i izgradnje otpornosti na krize i nepogode, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pomaže državama da hitno i efektivno odgovore na zdravstvenu i razvojnu krizu koju je izazvala pandemija novog korona virusa.

Globalno, UNDP aktivno podržava zemlje pogođene virusom kroz:

1. podršku da ojačaju svoje zdravstvene sisteme u odgovoru na COVID-19,

2. uspostavljanje odgovora celog društva uključujući lokalne i nacionalne vlasti, civilno društvo i privatni sektor,

3.  ublažavanje društveno-ekonomskih posledica epidemije i očuvanje dosadašnjeg napretka u postizanju Ciljeva održivog razvoja, uključujući eliminaciju stigme i diskriminacije koji nastaju iz širenja COVID19, i podršku marginalizovanim osobama i ranjivim populacijama.

ŠTA RADI UNDP U SRBIJI

Od početka krize zbog epidemije korona virusa u Srbiji, tim UNDP-a predano radi na ubrzanom razvoju novih rešenja i organizovanju pomoći tamo gde je najpotrebnija, kako bi doprineo da se sačuva zdravlje i dobrobit svih građana i građanki Srbije, sa posebnom pažnjom posvećenom najranjivijim grupama. Pružamo podršku i partnerski sarađujemo sa Vladom Republike Srbije, međunarodnim partnerima poput EU, kao i sa civilnim i privatnim sektorom. Holistički pristup i integrisano delovanje sa više strana, koji je UNDP i do sada primenjivao u svom radu, posebno je važan u kriznim situacijama poput ove.

POMAŽEMO ZDRAVSTVENOM SISTEMU SRBIJE

- UNDP je u saradnji sa EU do sada organizovao dolazak 15 teretnih aviona sa ukupno 720 tona hitno potrebne medicinske opreme. U ovim pošiljkama stigli su respiratori, zaštitne maske i odela, medicinske rukavice i Covid-19 testovi, namenjeni zdravstvenim institucijama širom zemlje i ostalima koji se bore sa epidemijom. Letovi su finansirani sredstvima iz ukupnog paketa od 93 miliona evra koliko je Evropska unija najavila kao pomoć́ Srbiji u borbi protiv epidemije korona virusa. U toku je organizacija dopremanja dodatne količine medicinske opreme.

- UNDP je podržao organizaciju Tačka povratka i Vladu Republike Srbije, da upute poziv zdravstvenim radnicima i radnicama iz Srbije, koji su inostranstvu, a slobodni su da se, ako ustreba, privremeno vrate i svojim znanjem, iskustvom i veštinama pomognu u borbi sa epidemijom korona virusa u Srbiji. Na ovaj poziv se do sada odazvalo 347 medicinara.

-U saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), raspisali smo javni poziv za inovativna rešenja ili replikaciju postojećih rešenja koja se primenjuju u drugim delovima sveta, kako bi zaštitili pružaoce usluga i negovatelje od korona virusa, otklonili posledice infekcije i smanjili rizik od prenosa virusa. Na poziv je stiglo 50 prijava, koje sada ocenjuje komisija UNDP-a i SZO-a. Finalistima, odnosno odabranim projektima za koje se smatra da su spremni za primenu biće pružena mogućnost sufinansiranja troškova implementacije. Pored toga UNDP, u saradnji sa SZO, omogućiće dijalog sa nadležnim nacionalnim službama oko dobijanja potrebnih dozvola i promovisaće izabrana rešenja kao primere dobre prakse.

 

KREIRAMO NOVA DIGITALNA REŠENJA

- Da bi se osigurala sigurna i bezbedna mreža volonterske podrške starijima od 65 godina, koji su u obaveznoj izolaciji, kao i drugim građanima i građankama kojima je potrebna ova vrsta pomoći UNDP je podržao uspostavljanje onlajn platforme „Budi volonter“, kao i jedinstvenog kontakt centra „COVID-19” na broju 19819, za sva pitanja o korona virusu i za kontaktiranje nadležnih službi u Ministarstvu zdravlja i Institutima za javno zdravlje širom zemlje. Putem broja 19819 mogu da se prijave i svi koji žele da pomognu kao volonteri. Sve podnete prijave zainteresovanih građana koji žele da pomognu i budu volonteri se proveravaju, sa ciljem da se spreči svaka zloupotreba. Volontere dalje kontaktiraju gradski i opštinski krizni štabovi sa detaljnim uputstvima i prvim zadacima. Zahvaljujući ovoj platformi do 17. aprila lokalnim samoupravama u Srbiji je na raspolaganju bilo preko 7000 volontera

- Podržali smo Kancelariju za IT i eUpravu u pokretanju portala Digitalna solidarnost na kome se nalaze informacije o preko 90 besplatnih platformi, alatima za učenje i rad od kuće, kao i besplatnim knjigama, kursevima, filmovima, muzici, televizijskom i kulturnom sadržaju za vreme trajanja pandemije COVID-19. Uz pomoć Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije ovaj portal smo optimizovali kako bi građani lakše mogli da ga pretraže i pristupe besplatnim digitalnim sadržajima. 

- UNDP je podržao vladinu Kancelariju za IT i e-upravu (ITE) da na Portalu otvorenih podataka učini dostupnim podatke o svim potvrđenim slučajevima infekcije COVID-19 u Srbiji. Dostupna su četiri seta podataka: COVID 19 - samoizolacija, COVID 19 - zaraženi i Dnevni izveštaj COVID-19 i COVID-19 Ambulante. Podaci se svakodnevno ažuriraju i obuhvataju broj urađenih testova, broj registrovanih slučajeva i mesto gde su registrovani, broj hospitalizovanih i broj pacijenata na respiratorima, kao i broj, pol, i prosečnu starost preminulih.

- U saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija“ i Data Science Srbija, UNDP je organizovao digitalni meet-up "Podacima protiv korone", pozivajući data science zajednicu u Srbiji da se okupi i istraži kako podaci mogu da se koriste u borbi protiv koronavirusa. Preko 150 učesnika razgovaralo je o data science projektima lokalne IT zajednice koji se fokusiraju na pandemiju COVID-19. Inicijative i ideje mogle su da se bave na korišćenjem podataka za rešavanje trenutne situacije koja nastaje kao posledica pandemije, ali i da ponude predloge za suočavanje sa njenim posledicama oje će biti vidljive u budućnosti. UNDP će zajedno sa partnerskim organizacijama nastojati da podrži ove inicijative dodatnim ljudskim ili drugim resursima.

PODRŽAVAMO NAJRANJIVIJE GRUPE

- UNDP je pomogao Banku hrane da obezbedi 4000 paketa za osobe sa invaliditetom i decu sa posebnim potrebama na teritoriji 17 beogradskih opština, obezbeđivanjem prevoza, kao i maski za volontere ove organizacije.

- Uz posredovanje UNDP-a kompanija IKEA je donirala 250 kreveta, i isto toliko dušeka i  posteljina Gerontološkom centru u Beogradu. Ova institucija je odabrana nakon konsultacija sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja.

- Dostupni podaci sa terena jasno pokazuju da je u trenutnoj situaciji vanrednog stanja i izolacije rizik od pojačanog rodno zasnovanog nasilja nad ženama veći. U skladu sa konsultacijama između UNDP-a i Ministarstva pravde koje su se odnosile na moguću eskalaciju nasilja i poteškoće u pružanju institucionalnog odgovora na nasilje prema ženama, Visoki savet sudstva je slučajeve nasilja u porodici (uključujući zaštitne mere za žrtve nasilja) uvrstio među one u kojima će sudovi nastaviti da rade i pod vanrednim stanjem, precizirajući da će se ovi slučajevi i dalje procesuirati pred sudovima bez odlaganja.

- UNDP je pomogao da 20 državnih tužilaca iz 8 tužilačkih okruga u Srbiji organizuju onlajn sastanke za procesuiranje novoprijavljenih i tekućih slučajeva nasilja u porodici, radi efikanijeg rada tokom pandemije. Multisektorska saradnja, regulisana Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, obavezuje policiju, tužilaštvo i centre za socijalni rad na saradnju u zaštiti žrtava, kao i na uključivanje zdravstvenih i obrazovnih ustanova, zavoda za zapošljavanje i organizacija civilnog društva u obezbeđivanje zaštite.

- Obezbedili smo sanitarne pakete i zaštitnu opremu za 3 centra za žrtve seksualnog nasilja i silovanja i pomogli im da otvore dodatne telefonske linije za pomoć ženama koje su preživele nasilje.

- UNDP je pomogao Autonomnom ženskom centru koji pruža pravnu i psihološku pomoć ženama koje su preživele nasilje da poveća svoje kapacitete za pomoć putem SOS linije. Tokom vanrednog stanja zabeleženo je 6 puta više poziva nego inače.

- UNDP podržava grupu "Novinarke protiv nasilja prema ženama" u širenju poruka o dostupnim vidovima psiho-socijalne podrške putem SOS telefona, razvijanju saveta za žene u situaciji nasilja, kreiranju kampanje na društvenim mrežama za podsticanje građana da prijavljuju nasilje koje se dešava u njihovom okruženju, kao i u reagovanju na medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama i seksizmu.

- UNHCR i UNDP zajedno sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju ili rade sa interno raseljenim licima i romskim zajednicama napravili su zajedničku procenu potreba i pripremili nabavku i isporuku higijenske i humanitarne pomoći najugroženijima, uključujući i one koji žive u neformalnim naseljima i nezvaničnim kolektivnim centrima.

- UNDP je preveo sadržaj postera Svetske zdravstvene organizacije koji su usmereni na romsko stanovništvo na lokalni romski dijalekt. Plakati koji će se distribuirati romskim organizacijama civilnog društva sadrže informacije o ličnim merama koje treba preduzeti za zaštitu zdravlja i sigurnosti, savete za pripremu hrane i smernice u vezi s putovanjima.

- 30 UN volontera pripadnika romske zajednice angažovani su u okviru zajedničkog projekta UNHCR-a i UNDP-a kako bi podržali najugroženije Rome u njihovim lokalnim zajednicama. Do kraja aprila, odgovarajući na zahteve romskih organizacija civilnog društva, UN volonteri će početi procenu najnužnijih potreba i obavestiti lokalne samouprave o vrsti potrebne pomoći. UN volonteri će biti angažovani na pružanju podrške romskim zajednicama za vreme i posle epidemije.

- UNDP je pomogao Romskom udruženju YUROM da pripremi i odštampa 500 plakata i 10.000 letaka namenjenih Romima koji sakupljaju sekundarne sirovine sa upozorenjima da tokom pandemije ne diraju i ne sakupljaju komunalni otpad, kako bi se sprečila zaraza i širenje virusa u romskim zajednicama. Posebno se skreće pažnja na izbegavanje odbačenih dušeka, jastuka, posteljine i drugog sličnog otpada iz bolnica, domova za starije osobe i pojedinačnih domaćinstava. YUROM postavlja plakate na vidljivim mestima gde se takav otpad obično odlaže i distribuira letke u romskim zajednicama u 40 gradova širom Srbije, od Subotice do Bujanovca. UNDP i YUROM su ove informativne materijale podelili i preko društvenih mreža.

ŠIRIMO PORUKE O OČUVANJU ZDRAVLJA I SOLIDARNOSTI

- UNDP putem društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram prenosi sve relevantne poruke i informacije Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa pandemijom korona virusa, kao i savete za očuvanje i zaštitu zdravlja.

- Kako bi pomogli građanima Srbije da u okolnostima obavezne samoizolacije i mera socijalnog distanciranja lakše dođu do pomoći koja im je potrebna, ali i da bismo doprineli da se prošire svi dobri primeri solidarnosti pokrenuli smo kampanju #ZajednoRazdvojeni. Pozvali smo sve koji su aktivni na društvenim mrežama da sa nama podele primere volontiranja, donacija i pružanja pomoći. Na ovaj način želimo da pomognemo i onima kojima je pomoć potrebna da se lakše informišu i do nje dođu.

Odgovor UNDP-a na COVID-19 deo je šireg i koordiniranog odgovora UN-a koji podržava Plan strateške pripreme i odgovora (Strategic Preparedness Response Plan) Svetske zdravstvene organizacije. Program i politika UNDP-a predstavljaju nadogradnju na dosadašnje iskustvo s epidemijama ebole i Zika virusa, kao i HIV-a, tuberkuloze i malarije, kao i na našu dugu istoriju zajedničkog rada sa državama i zajednicama - sa javnim i privatnim sektorom, u suočavanju sa vanrednim situacijama i krizama.