Public Pulse Brief XIX

Public Pulse Brief XIX

March 4, 2021

Public Pulse Brief XIX is the first in a series of regular publications that will be published as part of the Public Pulse IV project. It is based on an opinion poll held with 1,306 respondents, conducted between 25 November and 8 December 2020. Data and indicators from the opinion poll are disaggregated by ethnicity and gender to provide detailed information on differences in perceptions and developmental problems faced by the people of Kosovo.

Pulsi Publik XIX është e para në serinë e botimeve të rregullta që do të botohen në kuadër të projektit Pulsi Publik IV. Ajo bazohet në një anketë të opinionit të kryer me 1,306 të anketuar ndërmjet 25 nëntorit dhe 8 dhjetorit 2020. Të dhënat dhe treguesit nga anketa e opinionit zbërthehen sipas përkatësisë etnike dhe gjinisë në mënyrë që të sigurohen informata të detajuara mbi dallimet në perceptime dhe problemet zhvillimore me të cilat përballen njerëzit në Kosovë.

Puls javnosti XIX je prva u nizu redovnih publikacija koja će biti objavljena u okviru projekta Puls javnosti (Public Pulse) IV. Zasnovan je na anketi sprovedenoj među 1.306 ispitanika, obavljenoj između 25. novembra i 8. decembra 2020. Podaci i pokazatelji iz ankete razvrstani su prema etničkoj pripadnosti i polu kako bi se pružile detaljne informacije o razlikama u percepciji i razvojnim problemima sa kojima se suočavaju ljudi na Kosovu.