Ocjena zadovoljstva postojećim i identifikacija potreba za novim e-uslugama – istraživanje sa građanima i biznis zajednicom – 2022

Ocjena zadovoljstva postojećim i identifikacija potreba za novim e-uslugama – istraživanje sa građanima i biznis zajednicom – 2022

April 19, 2023

Istraživanja o zadovoljstvu građana i biznis zajednice postojećim i identifikaciji potreba za novim e-uslugama sprovedena su sa ciljem da se ocijeni stepen zadovoljstva postojećim e-uslugama koje nudi javna uprava, kao i da se utvrde stavovi i preferencije o korišćenju e-usluga i daju prijedlozi za unapređenje. Istraživanja su sprovedena u okviru projekta „E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP i saradnji sa Ministarsvom javne uprave.

Istraživanje pokazuje da e-usluge često koristi 40,6% građana/ki, što je za 6% manje u odnosu na prošlu godinu. Kao najčešće razloge za nekorišćenje usluga građani/ke navode nedostatak potrebe za e-uslugama (55,9%), manjak tehničkog znanja (19,0%) i povjerenja da će posao biti završen (15,1%), kao i sklonost ka tradicionalnom modelu upotrebe usluga (20,7%). Neinformisanost građana/ki o mogućnostima e-usluga (23,9%), a posebno porast za 9,1% u odnosu na prethodno istraživanje - ukazuje na potrebu snažnijeg informisanja javnosti o prednostima korišćenja e-usluga javne uprave.

Na planu ljudskog kapitala istraživanje je pokazalo da kada su u pitanju digitalne vještine, srednji nivo znanja ima približno isti broj muškaraca i žena (39,6% muškaraca i 40,2% žena), dok visok nivo znanja ima (19,2%) muškaraca i (21,7%) žena. Među ispitanicima/cama bez vještina u korišćenju interneta dominiraju stanovnici sjevera Crne Gore, što ukazuje na neophodnost ulaganja u IT obrazovanje i podizanje životnog standarda na sjeveru zemlje.

Kada je riječ o biznis zajednici, istraživanje pokazuje da informisanost o dostupnim e-uslugama namijenjenim privredi nije unaprijeđena u odnosu na prethodni period. Preduzeća su manje koristila e-usluge, a kao razloge (70,3%) navodi da za to nisu imali potrebe, dok trećina (32%) i dalje nije upoznata sa mogućnostima.

Zadovoljstvo e-uslugama koje su koristili tokom 2022. godine, izrazilo je (86,2%) korisnika, u odnosu na (82%) prema podacima iz 2021. No iako je efikasnost pružanja e-usluga unaprijeđena, izostanak povratne informacije o statusu podnešenih zahtjeva primarni je razlog nezadovoljstva korisnika. Prema njihovom mišljenju, vrijeme i novac više nisu presudan faktor za korišćenje e-usluga, već su u fokusu fleksibilnost i efikasnost usluga, što pokazuje mišljenje (48,7%) ispitanika u odnosu na (31,7%) iz prethodnog istraživanja. Većina smatra da je potrebno omogućiti pristup svim elektronskim uslugama na jednom mjestu i pojednostaviti korišćenje svih portala preko kojih se obavljaju usluge javne uprave.

Sadržaj istraživanja isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove Evropske unije (EU), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao ni Ministarstva javne uprave.

Regions and Countries