UN-ova Procjena socioekonomskog uticaja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u BiH

UN-ova Procjena socioekonomskog uticaja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u BiH

30 September 2020

UN-ova Procjena socioekonomskog uticaja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini je pripremljena sa svrhom da se osiguraju potrebne informacije koje mogu doprinijeti kreiranju odgovarajućih javnih politika kojim će se odgovoriti na posljedice COVID-19 u narednih 12 do 18 mjeseci. Osim toga, ovaj dokument pruža i preporuke za srednjoročno i dugoročno djelovanje te može poslužiti za mobilizaciju resursa neophodnih za oporavak. Procjenu je pripremio UNDP, u svojstvu tehničkog koordinatora za socioekonomski oporavak i kopredsjedavajućeg UN-ove radne grupe za socio-ekonomska pitanja koju predvodi rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija, a u saradnji s ostalim agencijama UN-a.