Procjena posljedica COVID-19 na društvo u BiH

Procjena posljedica COVID-19 na društvo u BiH

22 October 2020

Procjena uticaja COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini: Anketa domaćinstava  ilustruje kako pandemija i mjere za suzbijanje pandemije utječu na živote ljudi i društvenu dinamiku, kako bi informisali odgovor na pandemiju u socijalnoj i ekonomskoj sferi. Studija bilježi promjenjive potrebe ljudi, ranjivosti, mehanizme preživljavanja i promijenjene odnose moći u domaćinstvima nastale uslijed krize COVID-19 u BiH.

Procjena uticaja COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini: Anketa domaćinstava, koju su proveli UNDP i UNICEF u julu 2020. godine na uzorku od 2.182 domaćinstva, utvrdila je da su makrofaktori, poput dinamike domaće i međunarodne trgovine, epidemiološka situacija u zemlji, ograničenja mobilnosti, potezi vlasti i mjere koje se donose u stalnoj interakciji sa faktorima na pojedinačnom nivou kao što su prihod, nivo obrazovanja, spol, dob i lokalni uslovi, koji rezultiraju deprivacijama poput nejednakosti, siromaštva i socijalne isključenosti.

Nalazi procjene potvrđuju da ekonomski utjecaj krize nesrazmjerno snose najsiromašniji i najugroženiji. Kriza je smanjila prihode i pristup osnovnim uslugama što je dovelo do povećanja višedimenzionalnog siromaštva i nejednakosti.

Cilj publikacije je da potakne raspravu i akciju među vladama, agencijama Ujedinjenih nacija i kreatorima politika za suzbijanje pandemije i oporavak, pomažući da se osiguraju najbolji načini zaštite ljudi tokom krize.