Analiza pravne i institucionalne spremnosti za provođenje Štokholmske konvencije

GAP-Analysis.pdf

pdf (1MB)

Download

Analiza pravne i institucionalne spremnosti za provođenje Štokholmske konvencije

16 June 2021

Štokholmska konvencija o perzistentnim organskim polutantima (POPs supstance), formalno je usvojena 23. maja, 2001. godine u Štokholmu, Švedska. Konvencija je stupila na snagu 17. maja, 2004. godine. Do avgusta 2008. godine, 157 zemalja (među njima 22 države članice EU), kao i Evropska zajednica, ratifikovale su Protokol. Bosna i Hercegovina  ratifikovala je Konvenciju o POPs supstancama 30. marta, 2010. godine, čime se obavezala na ispunjavanje obaveza preuzetih iz Konvencije.

Cilj Konvencije je zaštita zdravlja ljudi i okoliša/životne sredine od POPs supstanci, vodeći računa o pristupu predostrožnosti navedenom u Rio deklaraciji o okolišu i razvoju. Ovaj cilj se želi postići Konvencijom na način da je ona identifikovala i uvrstila ove opasne otrovne supstance/hemikalije u svoje priloge (Aneksi Konvencije), a zatim definisala ograničivanje i eliminaciju iz proizvodnje, upotrebe, trgovine, skladištenja i ispuštanja.

Оpštе оprеdјеljеnjе Bоsnе i Hеrcеgоvinе dа аktivnо učеstvuје u mеđunаrоdnim tоkоvimа u оblаsti upravljanja okolišem nоsi niz prаvа i оbаvеzа. Pristup Еvrоpskој uniјi trаži ispunjеnjе vrlо zаhtјеvnih uslоvа i аngаžоvаno dјеlоvаnje u prаvcu prihvаtаnjа i provođenja
mеđunаrоdnih okolinskih ugоvоrа, što uključuje i predmetnu Štokholmsku konvenciju. Pravni okvir upravljanja okolišem, uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, je Strategija usklađivanja propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti zaštite okoliša/životne
sredine Bosne i Hercegovine - EAS BiH (engl. Environmental Approximation Strategy).