DRRbnr

Zajednički Swiss UN program

Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini

Prema Izvještaju o rizicima u svijetu iz 2017. godine, Bosna i Hercegovina je rangirana među zemljama visoke izloženosti prirodnim hazardima. Od 145 jedinica lokalne samopuprave (JLS) u zemlji, za 91 se smatra da ima vrlo značajan rizik od poplava i klizišta, dok 27 JLS ima visok rizik. Proteklih 6 godina su bile vrlo do ekstremno suhe, a istovremeno su velike poplave postale česte i dešavaju se svake godine.  

Prema Procjeni potreba za oporavkom, koja je provedena nakon poplava u maju 2014. godine, 81 JLS u BiH je pretrpjela 75% štete i gubitaka koje su direktno snosile porodice, preduzeća i poljoprivredni proizvođaču, kao i nepoznat broj ranjivih kategorija. Zbog toga je jedna od osnovnih preporuka procjene potreba za oporavkom osnažiti otpornost na lokalnom nivou putem smanjenja rizika od katastrofa (DRR) i održivog razvoja.

Osnovni cilj Programa

Podržati lokalne zajednice u BiH u unapređenju njihovih institucionalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa, okvira, javnih usluga i partnerstva.

 
DRR Program

„Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ je Zajednički program koji podržavaju i financiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a koji provode agencije UN-a u BiH (Razvojni program Ujedinjenih naroda – UNDP, Dječiji fond Ujedinjenih naroda – UNICEF, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO, Populacijski fond Ujedinjenih naroda – UNFPA i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda - UNFAO), u partnerstvu s domaćim institucijama vlasti. 

Osnovni cilj Programa je podržati jedinice lokalne samopuprave u BiH u unapređenju njihovih institucionalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa, okvira, javnih usluga i partnerstva.

Program je podržao građane/ke, posebno najranjivije kategorije, i lokalne zajednice u BiH koje imaju visok rizik kako bi se pripremili i prilagodili rizicima od katastrofa, kao i osigurali da je stanovništvo u područjima izloženim rizicima manje ranjivo na socijalne i ekonomske posljedice katastrofa i klimatskih promjena. 

Dugoročna vizija Programa je funkcionalno upravljanje smanjenjem rizika od katastrofa na raznim nivoima i u raznim sektorima u zemlji, kroz tri faze. Prvom fazom su se postavili temelji za smanjenje rizika od katastrofa kroz osnovne institucionalne kapacitete, mehanizme koordinacije i strateške okvire. 

Programom se uvelo i operacionaliziralo integrirano upravljanje rizicima i model upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnom nivou kako bi se inicirao pristup od baze prema vrhu na višim nivoima vlasti. Istovremeno, cilj Programa je omogućiti afirmaciju „modela“ sistema spremnosti i prevencije na lokalnom nivou, uz mogućnost njegovog proširenja na cijelu zemlju. 

Komponente projekta

Iako je Programom obuhvaćena cijela zemlja, fokus je stavljen na osnovnu grupu od 10 JLS, na osnovu metodologije odabira JLS koje imaju visok rizik i volju da aktivno učestvuju i podržavaju provedbu Programa: Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica i Trebinje u Republici Srpskoj (RS) i Bihać, Kalesija, Kakanj, Gradačac i Sanski Most u Federaciji BiH (FBiH).

Programom su se rješavali ključni prioriteti smanjenja rizika od katastrofa, koje su identificirale institucije vlasti i razni akteri u sektorima zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne zaštite i zaštite djeteta, zdravstva i poljoprivrede.

Poseban naglasak je stavljen na unapređenje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju strateškog procesa planiranja rizika, s naglaskom na najranjivije kategorije stanovništva.

 

 

DRR
Program ima dva osnovna ishoda:

Ishod 1: Najmanje 10 JLS je usvojilo strategije za smanjenje rizika od katastrofa, uspostavilo je partnerstva za djelotvorne intervencije radi smanjenja rizika od katastrofa i financiralo mjere kojima se gradi otpornost zajednice, čime su postale bolje opremljene za prevenciju i odgovor na katastrofe.

Ishod 2: Građani/ke na ciljnim lokalitetima, posebno najranjivije kategorije, postali su otporniji na katastrofe.

Rezultati
  • Uspostavljeno 10 lokalnih platformi za smanjenje rizika od katastrofa, koje okupljaju 139 predstavnika/ca relevantnih sektora/institucija (civilna zaštita, poljoprivreda, obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita djeteta i zdravstvo). Izrađeni su akcioni planovi u 10 lokalnih zajednica u skladu s entitetskim okvirnim akcionim planovima o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju. 
  • Održano je 10 radionica za članove platformi za smanjenje rizika od katastrofa na temu klimatskih promjena, uloge sektora socijalne zaštite i zaštite djeteta u pripremi procjena ranjivosti i planiranju odgovora na nepredviđene situacije u sektoru socijalne zaštite i zaštite djeteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, planova procjene rizika i spremnosti u sektoru obrazovanja, isključivog dojenja prije, u toku i nakon katastrofa itd.
  • Sistem za analizu rizika od katastrofa (DRAS) je uspostavljen i promoviran u svih 10 JLS, uz održavanje neophodnih obuka na temu korištenja tog alata u budućim procjenama rizika.
  • Organizirana je prilagođena obuka trenera na temu koordinacije i upravljanja kampovima (CCCM) za civilnu zaštitu, Crveni krst/križ i druge relevantne institucije iz svih partnerskih JLS, uključujući predstavnike organizacija Crvenog krsta/križa, entitetskih uprava civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH.
  • Formirano je 10 školskih timova za upravljanje katastrofama, čime je omogućena međusektorska i sveobuhvatna provedba smanjenja rizika od katastrofa na nivou škola. 
  • Izrađene su standardne operativne procedure za zaštitu djeteta
  • Pružena je podrška 10 centara za socijalni rad u izradi projekata za smanjenje rizika od katastrofa koji će se financirati putem granta u cilju poticanja provedbe ključnih mjera spremnosti koje su usvojene kroz akcione planove za socijalnu zaštitu u okviru smanjenja rizika od katastrofa. Centri za socijalni rad su izradili i usvojili 10 procjena rizika i ranjivosti u sektoru socijalne zaštite i akcione planove za socijalnu zaštitu otpornu na šokove. Uspostavljene su posvećene radne grupe za smanjenje rizika od katastrofa u sektorima socijalne zaštite i zaštite djeteta, koje su povezane s platformama za smanjenje rizika od katastrofa na 10 ciljanih lokaliteta.
  • Održana obuka trenera/ica na temu minimalnog paketa inicijalnih usluga (MISP). 71 zdravstveni radnik/ca je unaprijedio/la znanje, podigao svijest, povećao odgovornost i kapacitete u identificiranim prioritetnim funkcijama zdravstvene zaštite potrebne prije, u toku i nakon kriznih situacija u odabranim općinama, čime je obuhvaćeno 10 centara primarne zdravstvene zaštite koji pružaju kvalitetnu podršku u dojenju majkama/porodicama. Mapiranje institucija, organizacija i usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u odabranim zajednicama, uključujući izradu okvira postupanja zdravstvenih ustanova u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u kriznim situacijama u oba entiteta. 
  • Zajednička simulacijska vježbe da bi se testirale sve lokalne DRR platforme i izrađeni planovi JLS za smanjenje rizika od katastrofa.

Status:

Završena I faza Programa

Početak programa:

2019.

Završetak programa:

Juni 2023.

Oblast:

Energija i okoliš

Donatori: 

Vlada Švicarske i UN agencije

Vrijednost programa:

4,321,948 USD

Partneri: 

Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uprava civilne zaštite RS i Federalna uprava civilne zaštite.