Projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) - Faza 1

Lokalni organi vlasti  su nivoi vlasti koji su najlakše dostupni građanima, a također posjeduju i najveći razvojni potencijal. Općinske uprave su takođe i najdinamičniji akteri vlasti, koji su svjesni potrebe stvaranja boljih uslova života i pomoći u kreiranju radnih mjesta za svoje građane. Politički zastoji, kao i kompleksno ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini (BiH), međutim, urotili su se da uspore tempo reformi, obeshrabre investiranje i pogoršaju rastuće socijalne nejednakosti.

Lokalne vlasti, kao ključne institucije koje pružaju osnovne javne usluge u BiH, nastavljaju da se suočavaju sa nezadovoljstvom korisnika,  pitanjima kvalitete usluga, te održivosti i pristupa, koji je posebno problematičan u ruralnim područjima. Trenutno, manje od 40%*  stanovništva u zemlji ima priključke na javni sanitarni sistem, dok se 90%**  od prikupljenih otpadnih voda pušta u vodotoke bez ikakvog tretmana, što rezultira ozbiljnim zagađenjima i prirodne vode i tla. Osim toga, većina vodovoda u zemlji nisu finansijski u potpunosti samoodrživi, što predstavlja dugoročni rizik na planu vodosnabdijevanja.

Kao odgovor na te izazove, Vlada Švicarske pokrenula je 2016. godine Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). Projekat je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u domenu  Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.

 

 

Kako će MEG projekt doprinijeti poboljšanju usluga vodosnabdijevanja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u BiH?


MEG projekt će nastojati da poboljša općinske kapacitete, pružajući pomoć u primjeni kvalitetnih javnih politika i upravljanja procesima, što treba da inicira uzajamno djelovanje lokalnih donosioca odluka i građana, te podrži kapitalne investicije za pokretanje održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Ove aktivnosti bit će realizovane u saradnji sa 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (koji su na konkurentan način izabrane iz šire grupe od 31 potencijalnog kandidata među jedinicama lokalne samouprave), te kompanija iz privatnog sektora, relevantnim institucijama na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Za podršku i održavanje promjena uvedenih na na lokalnom nivou, MEG projekt će podsticati poboljšanja regulatornog okvira u skladu sa  relevantnim EU standardima, i prema decentralizovanom i unaprijeđenom sistemu pružanja usluga.

Projekat će podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700.000 građana, uključujući i 40.000 socijalno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i poboljšanih uvjeta za razvoj privrednog sektora.

 

 

Očekivani rezultati  MEG projekta

U okviru realizacije MEG projekta, očekuju se sljedeći rezultati:

  • Rezultat 1: Jedinice lokalne samouprave, koje su podržane putem MEG projekta, primjenjuju efikasne sisteme upravljanja razvojem koje odlikuje jači legislativni nadzor i veća odgovornost prema građanima.

MEG projekt će podržati općinska vijeća i administraciju u jedinicama lokalne samouprave, i to putem razvoja kapaciteta i poboljšanja koja će dovesti do kvalitetnih javnih politika i sistema upravljanja. Posebna pažnja će biti pružena općinskim vijećima u jedinicama lokalne samouprave, u jačanju njihove ulogu u demokratskom sistemu na lokalnim nivoima. To između ostalog podrazumijeva praktične obuke na tim poslovima, te preglede i podršku unapređenju organizacije vijeća lokalne samouprave, kao i procedura i njihove interakcije sa građanima i jačanje odgovornosti prema građanima.

  •  Rezultat 2: Građani i kompanije na izabranim lokacijama će imati koristi od dobre kvalitete usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave u okološnim i ekonomskim sektorima.

S ciljem poboljšanja svih javnih usluga koje pružaju  jedinice lokalne samouprave, a posebno onih koji se odnose na sektore zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja, MEG projekat će početi od vodosnabdijevanja i kanalizacije, kao i usluga koje se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja. Podrška za pružanje drugih usluga, poput upravljanja čvrstim otpadom, je takođe jedna od opcija, a to će zavisiti od konkretnih prioriteta partnerskih jedinica lokalne samouprave. Takođe, moguće je  podržati više međusobno povezanih oblasti, i to u sektoru zelene ekonomije gdje bi se povećale ekonomske mogućnosti, uz osiguranje zaštite životne sredine.

  •  Rezultat 3: Poboljšanje regulatornog okvira na višim i lokalnim nivoima vlasti, i proaktivno umrežavanje će ubrzati reforme specifične za pojedine sektore, te omogućiti efikasnije pružanje javnih usluga na lokalnom nivou.

MEG projekat će podržati lokalne organe vlasti, kao i institucije vlasti na višim (kantonalnim, entitetskim, državnim) nivoima, u poboljšanju regulatornog okvira, s posebnim naglaskom na ekonomske i okolišne sektore te javne službe koje se bave ovim pitanjima. Osim toga, projekt će podržati odabrana kantonalna i entitetska ministarstava u poboljšanju procesa kreiranja javnih politike i razvoju kapaciteta. Podrška će biti pružena i postojećim profesionalnim mrežama, s obzirom na njihovu ključnu ulogu u poboljšanju dobre prakse upravljanja jedinicama lokalne samouprave u cjelini, a  posebno u segmentu pružanja javnih usluga.

Status

Završen

Početak projekta

Jun 2016

Završetak projekta

Mart 2021

Geografsko područje

Bosna i Hercegovina

Donator

Švicarska agencija za razvoj i saradnju

Područje djelovanja

Ruralni i regionalni razvoj

 

 

Impact

START DATE

December 2014

END DATE

December 2022

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$13,505,536

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2015$442,907

2016$363,119

2017$1,404,735

2018$2,608,010

2019$2,809,209

2020$3,621,783

2021$1,076,129

Full Project information