Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi

Proje ne hakkında?

Bu proje, ev sahibi topluluk üyeleri ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler arasındaki sosyal istikrar, uyum ve sosyo-ekonomik güçlenme için Türk ve Suriyeli gençlerin potansiyelini hayata geçirmeye odaklanmaktadır. Proje, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki sosyal istikrarı artırmak ve girişimcilik, beceri geliştirme ve işgücü piyasası fırsatlarına erişim yoluyla sosyoekonomik uyumu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Japon Hükümeti tarafından finanse edilen proje, Suriyeli ve Türk gençleri çeşitli eğitim, girişimcilik desteği ve sosyal uyum faaliyetleri ile güçlendirmek için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülmektedir. Toplam bütçesi 2.909.090 dolar olan proje, toplulukların dayanıklılığını artırmak için özellikle Türk ve Suriyeli genç kadınlara odaklanmaktadır.

Mevcut durum neydi?

Türkiye, günümüzde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler dahil milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, 3,6 milyondan fazla Suriyeliyi ulusal sistemlere ve topluma entegre etme yolunda önemli adımlar atmıştır. Ancak bu sayının en az yarısını temsil eden Suriyeli genç nüfusun karşılaştığı bazı özel zorluklar, şu ana kadar yeterli ilgiyi görememiştir. Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli gençler, örgün eğitime kayıt yaptıramama, düzenli ve insana yaraşır geçim imkânlarının olmaması ve diğer sosyo-ekonomik zorluklar ile birlikte büyük problemlerle karşı karşıya kalmakta; stres, travma ve kayıplarla başa çıkmaktadırlar. Birçoğunun iş bulmaya ihtiyacı vardır. 2017'nin başından bu yana mülteci-ev sahibi topluluk ilişkileri, Türkiye'de önemini giderek artıran bir konu haline gelmiştir. Sosyal dışlanma ve iktisadi aşınma, hassas durumdaki gençler için saygın bir hayat sürme umudunundun kaybolması ve kayıp bir nesil ortaya çıkması riskini artırmaktadır.  Daha iyi politikalar ile Suriyeli genç mülteciler toplumun üretken birer üyesi haline gelebilir.

Misyonumuz nedir?

Projedeki misyonumuz genç Suriyeliler ve onlara ev sahipliği yapan Türklere ve özellikle de genç kadınlara odaklanarak “Kimseyi geride bırakmamak” tır. Projede 'yüksek' veya 'belli ölcüde' üretken kapasiteye sahip, daha az hassas Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY) yararlanıcıları olarak tanımlanan 15 -29 yaş aralığındaki Suriyeli gençler ile birlikte ev sahibi topluluk üyeleri olan Türk gençler hedeflenecektir. Hem Türk hem de Suriyeli gençler, işgücü piyasasına ve kayıtlı istihdam (girişimcilik dahil) olanaklarına erişebilmek için teknik ve mesleki eğitim kursları, bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri, kariyer danışmanlığı ile sosyal ve temel beceri eğitimi ve girişimcilik desteği (eğitim, hibe, mentorlük ve rehberlik) alacaktır.

Bunun sonucunda, kayıtlı istihdama (girişimcilik dahil) erişebilen ve hanelerine ek gelir getirebilen Suriyeli ve Türk gençler; Türk ve Suriyeli hassas hanelerin kendilerini yoksulluktan, sosyoekonomik dışlanmadan ve dolayısıyla “geride kalmaktan” kurtarmaları için daha güçlü ve sosyal / maddi desteğe daha az bağımlı hale gelmelerine öncülük edecektir

Bu kapsamda proje üç çıktıdan oluşmaktadır:

  • Suriyeli ve Türk gençlerin teknik, bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin artması; Gençlik Merkezleri aracılığıyla Suriyeli ve Türk gençlere verilecek bilgi ve iletişim eğitimleri de dahil olmak üzere teknik ve mesleki eğitim kursları ve diğer beceri geliştirme aktiviteleri ile sağlanacaktır.
  • İstihdam ve girişimciliğe erişimin artması; gençlerin iş teklifi yazma, bütçe oluşturma, pazarlama ve müşteri hizmetleri alanlarında becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır. Uygun bir iş planına sahip girişimcilere yeni işlerini kurmaları veya büyütmeleri için mentörlük programı geliştirilecektir. Ek olarak, girişimcilere ayni katkılar ve/veya küçük miktarlarda hibeler sağlamak için hibe programı hazırlanacaktır.
  • Sosyal sorunların risklerini azaltmak için; Gençlik Merkezleri personeli ve gençlik liderleri eğitilerek ve proje faaliyetlerinden yararlanan gençler aracılığıyla sosyal uyum üzerine faaliyetler ve etkinlikler düzenlenerek sosyal uyum arttırılacaktır.

Nasıl çalışıyoruz?

UNDP, Suriyeli ve Türk gençleri çeşitli eğitim, girişimcilik desteği ve sosyal uyum faaliyetleri yoluyla güçlendirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ortaklar ile birlikte çalışacaktır. Proje, Adana, Ankara, Bursa, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve İstanbul’dan oluşan 9 ilde yer alan 30 Gençlik Merkezine teknik ekipman desteği sağlayacaktır. Gençlerin Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'daki 5 Gençlik Merkezinin faaliyetlerinden yararlanması beklenmektedir. Eğitim ve diğer destekler gençler arasında girişimciliği, istihdamı ve kendi kendine yeterliliği teşvik etmeye yönelik olacaktır. Gençler, ilgi ve kapasitelerine bağlı olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri, sözel veya temel beceri geliştirme, girişimcilik kariyer rehberliği ve İŞKUR istihdam kulüplerinden tavsiyeler, mentorlük programları ve / veya iş kurma hibeleri dahil olmak üzere çeşitli destek programlarına erişebileceklerdir.

Proje uygulaması kapsamında UNDP ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin istihdam edilebilirliğini, beceri gelişimini ve sosyal uyumunu teşvik etmeyi amaçlayan mevcut programları uyarlamak ve büyütmek için birlikte çalışacaktır. Hedeflenen Suriyeli ve Türk gençlerin sayısının giderek artmasına ve gençlerin düzgün işlere erişim konusundaki kısıtlamalarına ve ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için mevcut hizmetlerinin iyileştirilmesine destek verilecektir.

Türkiye bu projeden nasıl faydalanacak?

150 Suriyeli ve Türk gencin, girişimcilik eğitimleri yoluyla kayıtlı istihdama (serbest meslek dahil) erişebilmesi ve hanelerine ek gelir ve kaynak getirebiliyor olması, Türk ve Suriyeli hassas hanelerin kendilerini yoksulluktan kurtarmak için daha güçlü ve sosyal / maddi desteğe daha az bağımlı hale gelmelerine öncülük edecektir. Bununla birlikte, aralarından 70 genç mentorlük programından yararlanacak ve işlerini kurmak veya büyütmek için maddi destek (küçük ve / veya ayni miktarda hibeler) alacaktır.

200 genç, bilişim teknolojileri alanında kişiye özel hazırlanan beceri geliştirme programını tamamlayacaktır. Gençler, beceri geliştirme ve insana yakışır iş fırsatları yoluyla kendilerini daha güçlü hissedecek, kendilerine daha fazla güvenecek, kamusal ve sosyoekonomik işlerle meşgul olacaktır. Büyüyen bir sektör olarak teknoloji becerileri, dezavantajlı gençlerin ulusal ve küresel istihdam fırsatlarına erişmesini sağlamaktadır.

Projenin Sosyal Uyum faaliyetleri kapsamında 50 genç, gençlik liderleri olarak belirlenecek ve 50 gençlik merkezi personeli ile birlikte sosyal uyum ve çatışmayı önleme eğitimleri alacaktır. Onların çabaları sayesinde, 500 gencin katılımıyla sosyal uyuma yönelik faaliyetler / etkinlikler tasarlanacak ve yürütülecektir. Böylece gençler arasında sosyal tansiyon ortaya çıkması riskleri azalacak, ailelerinin ve toplumlarının refahına katkıda bulunma olasılıkları artacaktır. Bu durum Türk sosyal güvenlik sistemi ve Sosyal Uyum Yardım Programı (ESSN) üzerindeki yükün azalmasına da yardımcı olacaktır.

UNDP, 2030 Ajandası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın koordinasyonunu ve uygulanmasında kilit bir kurumdur. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler'in ortak önceliklerinin ana hatlarını çizen ve Türkiye Hükümetine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir İş Birliği Çerçevesi’nin geliştirilmesinde destek veren lider bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Projenin hedefleri Türkiye'nin ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumludur. Proje, Türkiye’de önceliklendirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA 4- Nitelikli Eğitim ve SKA 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ile uyumlu bir şekilde uygulanacak ve temel hedeflerinden 'Kimseyi Geride Bırakmama'ya katkıda bulunacaktır.