Geleceğini Kuran Genç Kadınlar

Proje ne hakkında?

2020 TÜİK verilerine göre Türkiye’deki 18-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) gençlerin sayısı 5.298.000, bu yaş grubundaki NEET kadınların sayısı ise 3.554.000’dir. 18-29 yaş arasındaki NEET gençlerin oranı %34,7’’dir. Türkiye’de 18-29 yaş grubunda NEET kadınların oranı %50,5 iken bu oran aynı yaş grubundaki erkekler için %24,4’tür. Bu veriler Türkiye’de 18-29 yaş arasındaki her iki kadından birinin NEET sınıfında olduğunu göstermektedir.

15-24 yaş aralığında olan ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarından son 2 yılda mezun olmuş kadınlar arasında iş aramayı bırakmış olanların sayısının 1 milyonu geçtiği tahmin edilmektedir[1]. Yine istatistikler kadınlarla erkekler arasında NEET grubunda olma oranları (yüzdeleri) arasında 16 puanlık bir farkın olduğunu ortaya koymaktadır[2].

Aile içi rol ve sorumluluklar arasında yer alan bakım yükü (çocuk, yaşlı, engelli vb.), erken yaşta evlilikler, düşük eğitim ve mesleki eğitim oranları bu farklılığı körükleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Covid-19 salgını tüm dünyada yaşam ve çalışma biçimlerini, iş hayatını, sektörleri, ekonomileri derinden etkilediği gibi çalışma hayatında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri de derinleştirmiştir

 

Mevcut durum nedir?

According to 2020 TUIK data, the number of young people who are not in employment, education or training (NEET) between the ages of 18-29 in Turkey is 5,298,000, and the number of NEET women in this age group is 3,554.000. The rate of NEET youth between the ages of 18-29 is 34.7%.

In Turkey, the NEET share overall among young people aged 18-29 is 34.7%, but women are more affected, at 50.5 percent, against 24.4 percent for men in the same age group. These data show that one out of every two women aged 18-29 in Turkey is in the NEET class.

It is estimated that the number of women who have stopped looking for a job among the women aged 15-24 who have graduated from vocational and technical education institutions in the last 2 years, exceeds 1 million. Again, statistics reveal that there is a 16-point difference between the rates (percentages) of being in the NEET group between women and men.

The burden of care (children, the elderly, the disabled, etc.), which are among the roles and responsibilities within the family, early marriages, low education and vocational training rates are among the factors that fuel this difference. The Covid-19 pandemic has deeply affected the way of life and work, business life, sectors and economies all over the world, as well as deepening the inequalities between women and men in working life.

Misyonumuz nedir?

Projeyle, Türkiye genelinde ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar sorununa dikkat çekilmesi, ilgili paydaşların ve kurumlarına çalışmalarına dinamizm kazandırılması, NEET kadınların farkındalığının artırılması ve güçlenmelerinin sağlanması ve “erişilebilir” NEET kadınların yetkinliklerinin artırılarak istihdam olanaklarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin amaçları doğrultusunda hedef kitle pilot illerdeki 18-29 yaş grubundaki “görünür olmayan” NEET kadınlar ve istihdama / eğitime geçiş potansiyeli olan, “erişilebilir” NEET kadınlar olarak belirlenmiştir. Gerekli durumlarda 18-24 yaş grubu kadınlar önceliklendirilecektir. Genç NEET kadınların yanı sıra yerel ve merkezi düzeyde ilgili kurum ve kuruluşların çalışanları, politika yapıcılar, pilot illerdeki kanaat önderleri ve toplumun geneli de hedef gruplar arasında yer almaktadır.

Nasıl yapıyoruz?

Genç NEET kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmesine olanak sağlayacak projeyle “görünür olmayan” ve “erişilebilir” olmak üzere iki grup genç kadına ulaşılması hedeflenmektedir. “Görünür olmayan” NEET kadınlar, aktif olarak iş aramayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış kişilerden oluşurken, “erişilebilir” olanlar ise aktif olarak iş arayan, eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen kişilerden meydana gelmektedir.

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van projenin pilot illeri olarak belirlenmiştir. Proje kapsamındaki durum, ihtiyaç analizi çalışmaları ve eğitim gibi faaliyetler ise öncelikli olarak Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde gerçekleştirilecektir. Analizler doğrultusunda NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacaktır.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj, istihdam fırsatlarına ulaşılabilen “Fırsatlar Haritası” ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri içeren dijital bir portal da açılacaktır. Portalın NEET kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Sabancı Vakfı koordinasyonunda proje faaliyetlerini destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı yürütülecek ve 11 pilot ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecektir.

How will Turkey Benefit?

Proje ile aşağıdaki çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir:

 • 1 Politika Önerileri Belgesi hazırlanacak.
 • 25 Yenilikçi Çözüm Projesi desteklenecek.
 • Fırsatlar Haritası, Mentorluk ve çevrimiçi eğitim modüllerini içeren dijital portal geliştirilecek.
 • Projeye dair dijital platformlarda yüksek etkileşim düzeyine ulaşılması (60 post, video, blog vb.) sağlanacak.
 • Proje pilot illerinde (Adana, Diyarbakır, İzmir) toplam 6 tane yuvarlak masa toplantısı düzenlenecektir.
 • Farkındalık kampanyalarıyla doğrudan 1.700 NEET kadına, dolaylı olarak 45.000 NEET kadına ulaşılacak.
 • Pilot İllerde (Adana, Diyarbakır, İzmir) NEET kadınların mevcut durum ve ihtiyaçları analiz raporu oluşturulacak.
 • 800 NEET kadına hak temelli kapasite geliştirme/farkındalık eğitimleri verilecek.
 • Eğitim verilen kadınların 300’üne kişisel gelişim alanında danışmanlık/mentorlük desteği verilecek.
 • 90 işveren, yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcisine NEET farkındalık eğitimleri verilecektir.
 • 450 NEET kadına mesleki beceri eğitimleri verilecek.
 • Eğitim alan 450 NEET kadına mentorlük desteği verilecek.
 • 30 kadına staj fırsatları sunulacak.
 • Hibe programı aracılığı ile 15 kadın odaklı STK’ya hibe desteği verilecektir.

 


[1] Dünya Bankası, 2021. Turkey Economic Monitor (p 36)

[2] 2021 3.Çeyrek (TÜİK, 2021).